Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.02.2009 tarihli toplantısında bölüm sayısı beşe çıkmıştır.

Kazanılan Derece

Veteriner Hekimliği bütünleşik bir programdır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlara "Veteriner Hekimliği Diploması" derecesi alırlar.

Veteriner Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Veteriner Fakültesine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce
(ÖSYM) yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler
çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Fakülteye girmeye
hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre Dekanlıkça
yürütülür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KUURMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Veteriner Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması.

Program Profili

Veteriner Fakültesi'nde dersler yarıyıllık olarak okutulmaktadır. Bu nedenle ders planı yarıyıllık olarak oluşturulmuştur. Veteriner Hekimliği programı temel bilimler bölümü yanı sıra klinik öncesi bilimler, zootekni ve hayvan besleme, klinik bilimleri ve besin hijyeni ve teknolojisi bölümleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.
Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programı veteriner hekimliği konularında çağdaş bilgi birikimi ve özel becerileri kazandırmayı hedef alan, yeniliklere açık, öğrenmede mükemmelliği teşvik eden, problem saptama ve çözmede öğrenci merkezli ve sistemli yaklaşımı benimsetmeye, başarılı olanların belirlenme ve ödüllendirilmesine, devamlı değerlendirme ile geri beslemeye olanak sağlamayı amaçlamış bir programdır. Bu program yalnız veteriner hekimlik sanatı ve bilimi için tıbbi bilgi ve becerileri vermekle kalmaz, kendini görevi, ulusu ve insanlığa adamış veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlar.
Fakülte'de 70'ten fazla eğitimci, klinisyen ve araştırıcı bulunmaktadır. 480'den fazla öğrenciye 5 yıllık Veteriner Hekimliği eğitimi verilen fakültede, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak doktora eğitimi de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Veteriner Fakültesi'nde 5 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler "Veteriner Hekim" ünvanı alarak mezun olmakta, hayvan sağlığı ve sanayisine yönelik hizmet alanlarında ve Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Çevre-Orman Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Yerel Yönetimlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Yem sanayinde, Tavukçuluk sektöründe, Et ve süt sektöründe, Veteriner ilaç sektöründe, Serbest Veteriner Hekimi olarak özel kliniklerde, Türkiye Jokey Kulübünde, Hayvanat Bahçeleri Üretim çiftliklerinde çalışma olanağı bulunmaktadır. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans üstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve/veya uygulamalı olarak
yapılır. Yazılı sınav dışındaki diğer sınavlar, ilgili öğretim elemanının önerisi ile Anabilim
Dalı akademik kurulunca karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur. Sözlü sınavlar, ders
vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla
ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Fakültesi’nden 5 yıl (10 sömestr) eğitim süresince en az 200 kredilik (300 AKTS) ders ile 6 ve 8. yarıyıl sonunda 20’şer işgünü olan yaz stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derecesiyle mezun olurlar.

Başarı notu, arasınav notunun % 40’ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.İsmail KAYA (Bolgno Çalışma ve Eğitim Komisyonu Başkanı) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum/SAMSUN
Tel: +90 362 3121919 (Dahili: 2592) Faks: +90 362 4576922 e-mail: ismail.kaya@omu.edu.tr, ismayil.kaya@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve klinik faaliyetleri 5 bölüm ve 21 anabilim dalı ile devam etmektedir. Fakültemizde halen hizmet veren 14 araştırma laboratuvarı ve 3 öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz Hayvan Hastanesine ihtiyaçları hızla giderilmeye çalışılmış ve böylece daha iyi şartlarda hizmet vermeye başlamıştır. Kliniklerimizde hasta hayvanlarda teşhis (röntgen, ultrasonografi, EKG, vb.), tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından gerekli teknolojik altyapı büyük ölçüde oluşturulmuş, eksiklikler hızla tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Sunulan Hizmetler
Eğitim hizmetleri: Fakültemiz kendi binasının olmaması dersliklerin dağınık olmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz idari binadaki derslikler ve laboratuarları, Tıp Fakültesi Derslikler bloğundaki derslikleri ve son sınıf öğrencileri yeni Hayvan Hastanesindeki derslikleri kullanmaktadırlar.
Viroloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Doğum ve Jinekoloji, Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarında Yüksek Lisans öğrencileri, Parazitoloji, Farmakoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, İç hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Anatomi, Dölerme ve Suni
Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Patoloji Anabilim Dallarında Doktora öğrencileri bulunmaktadır.
Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetleri 5 bölüme dağılan 21 anabilim dalının eşgüdümü ile verilmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizce bölgenin kalkınmasına yönelik olarak hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelere
eğitim desteği verilmektedir.

Laboratuar Hizmetleri: Fakültemiz 14 araştırma ve 3 öğrenci uygulama laboratuvarı ile öğrenci eğitimi yanında, kliniklere gelen veya serbest veteriner hekimler ya da üreticilerin gönderdiği marazi maddeler üzerinde hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik hizmetler de verilmektedir. Bu amaçla viroloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji, besin hijyeni ve teknolojisi, su ürünleri ve hastalıkları, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, farmakoloji ve toksikoloji vb. laboratuarlarımızda serolojik ve moleküler tanı yöntemleri (PCR, ELISA, vb.) rutin olarak uygulanmaktadır.

Tedavi Hizmetleri: Hayvan Hastanemizde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarına ait kliniklerimizde uygulamalı lisans eğitiminin yanı sıra hasta hayvanlarda teşhis ve tedavi hizmetleri de sunulmaktadır.
Fakültemize başvuran hayvanların tedavisi ve tedavi sonrası hizmetleri yanında veteriner hekim, hayvan yetiştiricisi, üreticiler, hayvan severler ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda her türlü danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Hayvan hastanemizde 4 adet Modern Ameliyathane, 2 adet Radyoloji Ünitesi, 6 adet Hasta Bakım Odası, 1 adet Küçük Hayvan Aşı Odası, 2 adet Yoğun Bakım Kabini, 2 adet Ultrason ve 1 adet EKG bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
9 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
10 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
11 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Anatomi-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET101 Anatomi-I Zorunlu 3 4 0 5 9
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 1
VET103 Histoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 5
VET107 Medikal Biyoloji Zorunlu 1 0 0 1 3
VET109 Medikal Fizik Zorunlu 1 0 0 1 2
VET111 Organik Kimya Zorunlu 1 0 0 1 2
VGS-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 1
VET105 Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi Zorunlu 1 0 0 1 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Anatomi-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET102 Anatomi-II Zorunlu 3 4 0 5 8
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
VET104 Biyokimya-I Zorunlu 2 2 0 3 4
VET110 Embriyoloji Zorunlu 1 0 0 1 2
VET106 Fizyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 4
VET108 Histoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 4
VBS-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 1
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Biyoistatistik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET209 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
VET201 Biyokimya-II Zorunlu 2 2 0 3 4
VET203 Fizyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 5
VET207 Genel Viroloji Zorunlu 1 2 0 2 3
VET215 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği Zorunlu 1 0 0 1 2
VET205 Mikrobiyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 4
VGS-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 2
VET211 Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 4
VET213 Zootekni-I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Genel Farmakoloji
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET202 Genel Farmakoloji Zorunlu 1 2 0 2 3
VET208 Genel Parazitoloji Zorunlu 1 0 0 1 1
VET218 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 2
VET212 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 2 0 4 5
VET216 Hayvan Islahı Zorunlu 1 0 0 1 1
VET206 İmmunoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
VET204 Mikrobiyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 4
VET210 Özel Viroloji Zorunlu 2 0 0 2 3
VBS-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 4
VET214 Zootekni-II Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Anestezi ve Reanimasyon
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET311 Anestezi ve Reanimasyon Zorunlu 1 0 0 1 2
VET305 Entomoloji Zorunlu 1 2 0 2 3
VET309 Genel Patoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
VET307 Helmintoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
VET313 Klinik Muayene Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4
VET303 Özel Farmakoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 3
VET315 Radyoloji Zorunlu 1 0 0 1 1
VGS-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 4
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Zorunlu 1 2 0 2 3
VET301 Topografik Anatomi Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Et Hijyeni ve Muayenesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET312 Et Hijyeni ve Muayenesi Zorunlu 1 2 0 2 3
VET310 Genel Cerrahi Zorunlu 1 2 0 2 3
VET302 Gıda Hijyeni ve Kontrolü Zorunlu 2 2 0 3 4
VET314 Klinik Muayene Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 4
VET304 Özel Farmakoloji-II Zorunlu 2 0 0 2 3
VET308 Özel Patoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 5
VET306 Protozooloji Zorunlu 2 2 0 3 4
VBS-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET413 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 2 0 0 2 3
VET411 Doğum Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
VET401 Et Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 3
VET417 Klinik Uygulama-I Zorunlu 0 8 0 4 4
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 2 0 0 2 3
VET409 Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
VET407 Özel Cerrahi-I Zorunlu 2 0 0 2 3
VET405 Özel Patoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 3
VGS-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 4
VET403 Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET410 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 2 0 0 2 3
VET416 Hayvan Davranışları Zorunlu 1 0 0 1 1
VET408 Jinekoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
VET420 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu 1 1 0 2 2
VET414 Klinik Uygulama-II Zorunlu 0 8 0 4 5
VET412 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 2 0 0 2 3
VET404 Nekropsi ve Demonstrasyon Zorunlu 1 2 0 2 3
VET406 Özel Cerrahi-II Zorunlu 2 0 0 2 3
VBS-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 4
VET422 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
VET402 Süt Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 5, Dönem: 9 Adli Veteriner Hekimlik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET511 Adli Veteriner Hekimlik Zorunlu 1 0 0 1 2
VET517 Epidemiyoloji Zorunlu 1 0 0 1 2
VET503 Göz Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 2
VET513 Hayvan Gönenci Zorunlu 1 0 0 1 2
VET507 Hayvancılık İşletme Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
VET509 Klinik Uygulama-III Zorunlu 0 8 0 4 4
VET519 Meme Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 1
VGS-5 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 3
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon Zorunlu 3 2 0 4 5
VET501 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Zorunlu 1 0 0 1 2
VET515 Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 5, Dönem: 10 İntörn Eğitimi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET500 İntörn Eğitimi SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET151 Kök Hücre Zorunlu 1 0 0 1 1
VET153 Anatomik Preparat Hazırlama Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1 1
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET152 Laboratuvar Çalışma Prensipleri Zorunlu 1 0 0 1 1
VET156 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Yöntemleri Zorunlu 0 2 0 1 1
VET158 Veteriner Terminoloji Zorunlu 1 0 0 1 1
VET162 Diksiyon Zorunlu 0 2 0 1 1
VET164 MEDİKAL BOTANİK Zorunlu 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET253 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri Zorunlu 1 0 0 1 1
VET255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 1 0 0 1 1
VET257 Yem Güvenliği ve Mevzuatı Zorunlu 1 0 0 1 1
VET259 Kanatlı Fizyolojisi Zorunlu 1 0 0 1 1
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları Zorunlu 1 0 0 1 1


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET252 Hayvan Barınakları ve Hijyen Zorunlu 1 1 0 2 2
VET254 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 1 0 2 2
VET256 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1 2
VET258 Organik Hayvan Besleme Zorunlu 1 0 0 1 2
VET260 Ördek,Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Zorunlu 1 0 0 1 2
VET264 Avrupa Birliği Veteriner Mevzuatı Zorunlu 1 0 0 1 2
VET268 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 1 0 0 1 2
VET270 Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET351 Hayvancılıkta Projelendirme ve Fizibilite Zorunlu 1 1 0 2 2
VET353 Popülasyon Genetiği Zorunlu 1 0 0 1 2
VET355 Viral Zoonozlar ve Aşılar Zorunlu 1 1 0 2 2
VET357 Paraziter Zoonozlar Zorunlu 1 0 0 1 2
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları Zorunlu 1 0 0 1 2
VET354 Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı Zorunlu 1 1 0 2 2
VET356 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar Zorunlu 1 0 0 1 2
VET358 Patolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 1 0 2 2
VET360 Arı Hastalıkları Zorunlu 1 1 0 2 2
VET364 Labaratuar Hayvan Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 0
VET451 Hematoloji Zorunlu 1 1 0 2 2
VET455 Spor Atlarında Performans Arttırıcı Madde Analizleri ve Önemi Zorunlu 1 0 0 1 2
VET457 Hayvansal Gıdada Kalıntı ve Kontaminatlar Zorunlu 1 1 0 2 2
VET459 Fizyopatoloji Zorunlu 1 0 0 1 2
VET463 Yabani Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET452 Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 1 0 0 1 2
VET454 Klinik Biyokimya Zorunlu 1 1 0 2 2
VET456 Atların İç Hastalıkları Zorunlu 1 1 0 2 2
VET458 Atlarda Doğum ve Jinekoloji Zorunlu 1 1 0 2 2
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri Zorunlu 1 0 0 1 2
VET462 Atlarda Performans Değerlendirmesi Zorunlu 1 0 0 1 2
VET470 Ayak Hastalıkları ve Nal Teknolojisi Zorunlu 1 1 0 2 2


Yıl: 5, Dönem: 9 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET551 Neonatal Hayvan Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 1
VET555 Domuz Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1 1
VET557 Egzotik Hayvan Hastalıkları Zorunlu 1 1 0 2 2
VET559 Reprodüktif Biyoteknoloji Zorunlu 1 1 0 2 2
VET561 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon ve Hijyen Kontrolü Zorunlu 1 1 0 2 2
VET565 Sürü Fertilite Yönetimi Zorunlu 1 0 0 1 1


Yıl: 5, Dönem: 10 İntörn Eğitimi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu Zorunlu 0 32 0 16 30
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu Zorunlu 0 32 0 16 30