Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZBK636 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarımsal zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce mücadelenin gerekliliğini ortaya koyacak ekonomik analizlerin öğretimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Celal Tuncer

Ön Koşul Dersleri

Entomoloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Entomology and Pest Management, L.P.Pedigo, 1996, Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması, 1999, Bildiriler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomik zarar, ekonomik zarar seviyesi, ekonomik zarar eşiği, kazanç eşiği, ekonomik zarar üzerine etkili olan faktörler ve farklı zarar tiplerine göre ekonomik zarar seviyesinin hesaplanma yöntemleri: doğrudan zararlılar, dolaylı zararlılar. Regrasyon yöntemi, simülasyon yöntemi, zararın doğrudan ölçümü yöntemi . Gerçek eşik, nominal eşik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 80 80
20 Rapor Hazırlama 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ekonomik zarar eşiği ve seviyesi kavramı nedir, ne amaçla hesap edilir ve nerelerde kullanılır.
2 Ekonomik zarar, kayıp sınırı, kar eşiği, ekonomik zarar seviyesi ve ekonomik zarar eşiği kavramları ve bunların ilişkileri
3 Ekonomik zarar seviyesinin dinamikleri, böcek başına zararın ve kaybın ölçülmesi
4 Ekonomik zarar seviyesinin dinamikleri, zarara karşı bitkilerin duyarlılığı
5 Ekonomik zarar seviyesinin dinamikleri, kurtarılabilir ürün kaybının belirlenmesi
6 Bitkilerdeki böcek zararının deneysel yöntemlerle ölçümü
7 Ekonomik zarar seviyesinin hesaplanma yöntemleri, zarar seviyesi ve zarar eşiği arasındaki ilişki
8 Ekonomik zarar seviyesinin başlıca parametreleri: Mücadele maliyeti, ürünün pazar değeri, böcek başına zarar, mücadelenin etkinliği
9 Çevresel ekonomik zarar seviyesi hesaplama
10 Arasınav
11 Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanmasını ve kullanımını sınırlayan faktörler
12 Doğrudan zararlılar için uygulamalı ekonomik zarar seviyesi hesaplama çalışması
13 Dolaylı zararlılar için (yaprakla belenen) uygulamalı ekonomik zarar seviyesi hesaplama çalışması
14 Dolaylı zararlılar için (sokucu-emici) uygulamalı ekonomik zarar seviyesi hesaplama çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217680 Ekonomik zarar sevişyesi, ekonomik zarar eşiği, kar eşiği, ekonomik kayıp sınırı, çevresel eşik, nominal eşik, basit eşik, deneysel eşik gibi kavramları öğrenir
2 1195044 Ekonomik zarar üzerinde etkili olabilecek çevresel faktörleri, zarar tipleri ve zararın ölçülmesini öğrenir.
3 1199000 Ekonomik zarar seviyesi üzerinde etkili olabilecek temel parametereleri ve bunların hesaplanmasını öğrenir.
4 1199636 Farklı beslenme ve yaşayış tipindeki zararlılara karşı deneysel ekonomik zarar seviyesi belirleme yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek