Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZBK619 Böcek Taksonomisi I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Akarların sistematikteki yeri, sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme gibi davranışları, yaşama ortamları, akar sistematigi, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahat Sullivan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-A Manual of Acarology (Krantz,G.W., Walter, D.E., 2009. Texas Tech University Press, Texas, USA). -Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds.: E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin, 1996. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1A). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1B). -Akarolojiye Giriş (Ecevit, O., 1981. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akarolojiye giris, akarlarin sınıflandırılması ve yakin hayvan gruplari, morfolojisi-vucudun kisimlari ve segmentasyonu, akarlarin anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme davranışları, yaşama ortamları-serbest ve parazit yasayan akarlar, önemli familya ve türleri, teshis anahtarlari, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akarların sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları
2 Akarların morfolojisi: Kütiküla ve vücudun segmentasyonu
3 Akarların morfolojisi: Vücudun kısımları, bacaklar ve his organları
4 Akarların anatomisi: Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, kas sistemi
5 Akarların anatomisi: Solunum sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi
6 Akarların hayat devri: Embriyonik ve postembriyonik gelişme, beslenme ve üremeleri
7 Akarların yaşayışı ve yaşama ortamları: Serbest yaşayan formlar, parazit yaşayan formlar
8 Ara sinav
9 Akarlarin siniflandirilmasi ve teshis anahtarlari
10 Tetrastigmata ve Metastigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi ve cizilmesi
11 Prostigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi ve cizilmesi
12 Mesostigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi ve cizilmesi
13 Astigmata ve Cryptostigmata takımına ait genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi ve cizilmesi
14 Akarların ekonomik önemi ve mücadelesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124678 1315011 Akarların sistematikteki yerini bilir
124679 1315013 Akarların morfolojisini ve anatomisini bilir
124680 1315014 Akarların üreme ve gelişmesini bilir
124681 1315015 Akarların beslenme şekillerini ve yaşama ortamlarını bilir
124682 1315016 Akarların sınıflandırmasını bilir
124683 1315017 Tarımsal açıdan önemli zararlı ve yararlı akar türlerini bilir ve tanır
124684 1315018 Akarlarin ekonomik onemini bilir
124685 1315012 Akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılmasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
124678 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 4 3 4 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 3
124679 1 1 5 5 5 1 4 5 4 1 1 5 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 5 4 5 1 1 5 3
124680 1 1 5 5 5 1 4 5 4 1 1 5 4 3 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 5 1 1 5 2
124681 1 1 5 5 5 1 5 5 4 1 1 5 3 2 3 2 2 3 3 2 5 3 5