Program Tanımları

Kuruluş

İktisat Bölümü lisans eğitimine 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır. 2012-2013 akademik yılı güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programına da öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

İktisat

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüme dikey ve yatay geçiş olanağı bulunmaktadır. Geçiş koşulları ilgili yönetmelikle düzenlenmiştir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüm öğretim planı toplam 48 ders (157 kredi/240 ECTS) den oluşmaktadır. Derslerin % 37’si seçmelidir. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler.

Program Profili

Lisans Programı; öğrencilere iktisat alanında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program, öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlar, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı müsteşarlıklar ile Kamu Bankalarının, "Memur", "Araştırmacı", "Uzman Yardımcısı" ve "Uzman" kadrolarında istihdam edilebilmektedirler.

Özel Sektörde çalışmak isteyen mezunlar, başta özel bankaların Memurluk, Müfettiş Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları olmak üzere diğer özel şirketlerde Yöneticilik, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Muhasebe gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. Bireysel olarak çalışma hayatına atılmayı tercih eden mezunlar ise Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik gibi alanlara yönelme imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunları yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı yapılmaktadır. Arasınav notunun ve yılsonu sınav notunun ağırılıkları sırasıyla %40 ve %60 dır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. H. Alper Güzel

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
15 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
17 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
20 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
22 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
23 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
24 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
25 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İKT107 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT105 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 4 2 0 5 7
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
İKT127 Sosyal Bilimlere Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İKT106 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT108 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT102 İktisada Giriş II Zorunlu 4 2 0 5 7
TBMAT108 Matematik II Ortak 3 0 0 3 4
İKT128 Sosyal Bilimlere Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT205 İktisat Tarihi I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT203 İktisatçılar İçin İstatistik I Zorunlu 3 2 0 4 5
İKT201 Mikroiktisat Teorisi Zorunlu 4 2 0 5 7
İKS-3 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 8
İKT209 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT210 Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT206 İktisat Tarihi II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT204 İktisatçılar İçin İstatistik II Zorunlu 3 2 0 4 5
İKT202 Makroiktisat Teorisi Zorunlu 4 2 0 5 7
İKS-4 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 8


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT303 Ekonometriye Giriş I Zorunlu 3 2 0 4 5
İKT315 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT313 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
İKS-5 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
İKT317 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT304 Ekonometriye Giriş II Zorunlu 3 2 0 4 5
İKT326 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT314 Kamu Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKS-6 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
İKT318 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT405 Kalkınma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKS-7 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 20
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
İKT403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT402 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT404 İktisat Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
İKS-8 Seçmeli Ders SDG 3 0 0 3 20

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT211 Türkiyen'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT213 İleri İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT217 Ekolojik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT251 Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT253 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT255 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT257 Envanter Bilanço Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT271 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT275 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT277 Medeni Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT279 Kent Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT281 İşletme Finansmanı I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT212 Temel İktisadi Göstergeler Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT214 İleri İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT250 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT252 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT270 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT272 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT276 Kentleşme Politikası Zorunlu 3 0 0 3 4
İKT278 İşletme Finansmanı II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT311 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT319 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT321 Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT323 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT353 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT355 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT359 Pazarlama Araştırmaları I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT361 Yönetim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT371 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT375 İnsan hak ve Özgürlüleri Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT377 Din Siyaset ve Toplum Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT379 Kent Kültürü Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT381 Dış Ticaret İşlemleri I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT383 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT385 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT387 Finans Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT389 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT312 Sanayi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT316 Matematiksel İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT320 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT352 Finansal Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT358 Bankacılık ve Finans Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT360 Pazarlama Araştırmaları II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT366 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT370 Çevre Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT372 İdari Yargı Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT374 Demokrasi Kuramlaru Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT376 TC-AB İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT378 AB Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT380 Dış Ticaret İşlemleri II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT384 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT386 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT388 Finans Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
9801001952007 Bilim, Teknoloji ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD01 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD02 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD03 Aile Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2 2 0
SSD04 Aile Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD05 Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD06 Türk Siyasal Hayatı-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD07 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 2 2 0
SSD08 Osmanlı Türkçesi-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD09 Arapça I Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD10 Arapça II Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD11 Arapça III Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD12 Arapça IV Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD17 Kur' Anda Ana Konular Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD18 Kur'anda Ana Konular Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD19 İslam ve Batı Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD20 İslam ve Batı Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD21 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD22 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD23 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD24 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD25 Çince 1 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD26 Çince 1 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD27 Çince 2 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD28 Çince 2 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD29 Çince 3 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD30 Çince 3 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD31 Seçmeli Yabancı Dil-I Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD32 Seçmeli Yabancı Dil-II Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD33 Seçmeli Yabancı Dil-III Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD34 Seçmeli Yabancı Dil-IV Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD39 Mesleki İngilizce (Fen) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD40 Mesleki İngilizce (Fen) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD41 Mesleki İngilice (Sosyal) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD42 Mesleki İngilizce (Sosyal) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD43 Mesleki İngilizce (Sağlık) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD44 Mesleki İngilizce (Sağlık) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD51 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD52 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD53 Finansal Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD54 Finansal Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD55 Siyaset Bilimi-I Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD56 Siyaset Bilimi-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD57 Demokrasi ve İnsan Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD58 Demokrasi ve İnsan Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD59 Is Uluslararası İşaret Dili Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD60 Is Uluslararası İşaret Dili Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD61 Satranç Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT409 Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT417 Deneysel ve Davranışsal İktisat Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT419 Faktör Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT423 Kırsal Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT425 Uluslararası İktisadi İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT427 Kadın ve Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT431 Genel Denge Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT433 Doğrusal Programlama Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT435 Açık Ekonomi Makro Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT437 Uygulamalı Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT439 Fark Denklemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT441 İşyerinde Eğitim Zorunlu 1 4 0 3 15
İKT453 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT457 Finansal Türevler Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT459 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT471 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT473 Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT483 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT485 İleri Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT487 İthalat ve İhracat Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT489 Milletlerarası Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT491 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT406 Türkiye'nin Güncel Ekonomik Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT408 Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT410 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT412 Çevre Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT416 Finansal Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT418 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT420 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT422 Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT424 Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT426 Avrupa Birliği ve Türkiye Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT428 Uygulamalı İktisat Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT430 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT432 Oyun Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT434 Enerji Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT436 Ekonomik Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT438 Uygulamalı Ekonometri II Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT440 Proje Döngüsü ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT442 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT450 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT452 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT454 Uluslararası Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT460 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT470 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT472 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT474 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İKT480 Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 3 5