Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Biyolojik prosesler hakkında temel kavramları, projelendirme kriterleri ve işletme problemleri hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

_Henze Mogens., Harremoes Poul., Jes la Courjanson, Eric Arvin, Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, 2000. -Michael L., Shuler, Fikret Kargı, Bioproces Engineering Basic Concept, Second Edition. -H.J. Relm. G. Reed, A. Pühler and P. Stadler Biotechnology: Environmental Processes, I, II, III. -B. Rittman, P. L., McCarty, Environmental Biotechnology: Principles and aalications, McGraw_ Hill 2nd edition, 2000. -NP Cheremisinoff; Biotechnology for waste wastewater treatment, 1987. - Su /Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasın da Membran Teknolojileri ve Uygulamaları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cilt I,II,III, Editör: Prof.Dr. İsmail Koyuncu. -Recep İleri, 2000, Çevre Biyoteknolojisi - Kargı, F., Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 234, 2013, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik arıtımın genel tanıtımı, Mikrobiyal metabolizma ve büyüme, Mikrobiyal büyüme kinetikleri, Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli parametre ve tanımlar, Aerobik arıtım sistemleri, Aerobik arıtım sistemlerinin sınıflandırılması, proses tasarım kriterleri, reaktör boyutlandırılması ve konfigürasyonu, Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri, Biyofilm prosesleri: Damlatmalı filtreler, Biyodisk sistemleri, Membran biyoreaktörler, Mikrobiyal yakıt hücreleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 35 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik arıtımın genel tanıtımı
2 Mikrobiyal metabolizma ve büyüme
3 Mikrobiyal büyüme kinetikleri
4 Mikrobiyal büyüme kinetikleri
5 Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli parametre ve tanımlar
6 Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli parametre ve tanımlar, Arasınav I
7 Aktif çamur, Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
8 Aktif çamur, Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
9 Ara sınav II
10 Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri
11 Biyofilm Prosesleri: Damlatmalı filtreler, Biyodisk sistemleri, Akışkan yatak biyofilm reaktörleri
12 Denitrifikasyon, Nitrifikasyon
13 Anaerobik arıtım, Anaerobik arıtım prosesleri, Arasınav III
14 Membran biyoreaktörler ve Mikrobiyal yakıt hücreleri
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278660 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Biyolojik proseslerin tanımını yapar ve prosesleri sınıflandırır.
2 1278661 Biyolojik proseslerle su ve atıksu arıtımının önemini, çalışma mekanizmasının ne olduğunu bilir biyolojik proseslerin projelendirilmesinde parametrelerin tanımını ve tasarımını yapar.
3 1278662 Biyolojik proseslerle arıtmada mikroorganizmaların rolünü bilir.
4 1278663 Çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlar sonuçları yorumlayıp sentez eder.
5 1278666 Biyolojik proseslerin işletme problemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek