Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM629 Taşınmaz Değerleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Taşınmaz değerlemesi kavramlarının benimsetilmesi yanında, taşınmaza etki eden objektif-subjektif değer ölçütlerinin irdelenmesi ve bu değer ölçütlerinin bütüncül yaklaşımla bir arazi bilgi sistemi kapsamında etkin değerleme işlemine dönüştürülmesi becerisini kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p. Larsson, G., 1991, Land Registration and Cadastral Systems, ISBN:0-582-08952-2, England, 175 p. Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Keleş, R.,Geray, G. Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999. Açlar, A., ve Çağlar, V., 2002, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, Pınar, A. Özkök Çubukçu, D. ve Öz N. S. "Gayrimenkullerde Vergilendirme (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Konut Finansman Sistemi-Mortgage)", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 2001 tarih, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası, 1965, Resmi Gazete.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Taşınmaz kavramı, Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi, Geçmişten Günümüze Toprak Mülkiyeti ve İdaresi, Taşınmaz Malların Değerlemesi ve Vergilendirmesi, Değerleme mevzuatı ve yöntemleri, Kurumsal düzenlemeler, Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması, Arazi değerlemesinde GIS kullanımı, Arazi Değerlemesinde bulanık mantık (fuzzy) kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Taşınmaz, Mülkiyet ve Değer kavramları. Taşınmaz değerlemesinin önemi. TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ_YL.pdf
2 Türk Vergi Sistemine genel bakış. Türkiye’de taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat.
3 Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi.
4 Taşınmaz değerleme yöntemleri.
5 Değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve tartışma.
6 Değerleme ve vergi amaçlı 2D-3D haritaların üretimi. Değerleme-kadastro ilişkileri. TAŞINMAZ DEĞERLEME_HAFTA 6-7.pdf
7 Taşınmaz değerlemesine ilişkin ülkemizdeki kurumsal yapılanma ve sorunlar. TAŞINMAZ DEĞERLEME_HAFTA 6-7.pdf
8 Kentsel dönüşümde değerleme. TAŞINMAZ DEĞERLEME_hafta 8.pdf
9 Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulanması. TAŞINMAZ DEĞERLEME_hafta 9.pdf
10 ARASINAV TAŞINMAZ DEĞERLEME_hafta 10.pdf
11 Taşınmaz Değerleme raporu düzenleme TAŞINMAZ DEĞERLEME_hafta 11.pdf
12 Parsellere ilişkin birim nominal değerlerin hesaplanması. TAŞINMAZ DEĞERLEME_hafta 12.pdf
13 Değer haritalarına ilişkin rapor ve grafik çıktıların üretilmesi ve yorumlanması
14 Ders sonu ve yarıyılın genel değerlendirmesi
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53893 1374930 Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramlarını öğrenebilecek, taşınmaz değerlemesinin arazi yönetimindeki önemini kavrayabilecek
53894 1392994 Taşınmaz değerleme yöntemlerini, kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurlarını öğrenebilecek.
53895 1403125 Bilirkişilik işlevlerini öğrenebilecek,
53896 1403291 bilirkişi raporu düzenlemesini becerecek, taşınmaz değerini hesaplayabilecek.
53897 1399894 Nominal yönteme göre taşınmaz değeri hesaplayabilecek, 2 ve 3 boyutlu taşınmaz değer haritası üretebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74733 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 74734 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 74735 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 74736 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 74737 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 74732 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
53893 5 5 5 5 5 5
53894 4 4 4 4 4 4
53895 4 4 4 4 4 4
53896 5 5 5 5 5 5
53897 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek