Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Şehir planlamadaki gelişimi açısından ülkemizdeki durumun kavranması, bu gelişimi yönlendiren süreçler, planlama, uygulama ve uygulama problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydemir, Ş., Aydemir, S., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, K.T.Ü Matb. Ders Notları No:54, Trabzon, 1999. Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 1990. Keleş, R., Kentbilim İlkeleri, Sevinç Matbaası, 1976. Suher, H., Şehircilik, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, 1996. Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Akyol, N., Sesli, F.A., Bostancı, H.T., “Bayburt İli İmar Uygulamaları ve Modern Şehircilik İlişkileri”, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, 20 – 22 Temmuz 1999, Bayburt. Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ülke, bölge ve kent planlamasının temel tanım ve kavramları. Yerleşmeler sistemi, yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlamanın temel ilkeleri. Fiziki Planlamadaki Kentsel Yaşam Fonksiyonları, Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Türkiye’de Planlama Hiyerarşisi ve Plan Çeşitleri, Bölge-Çevre Düzeni-Uygulama İmar Planları, Plan Yapımı ve Onaylaması aşamaları ve İlgili Mevzuat, İmar Planı Değişiklikleri ve türleri, Kentsel Altyapı, Kentsel Teknik Altyapı, Ulaşım Ağı Planlaması ve temel ilkeleri, Ulaşım Sistemlerinin Özellikleri, Kentsel Sosyal Donatılar ve Hizmet Mesafeleri, Kavşaklar ve Kavşak Tipleri, Yapı düzenlerine ait tanımlamalar ve ilgili mevzuat, parselasyon esasları ve çözümlü örnekler, Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı
2 Yerleşmeler sistemi
3 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
4 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
5 Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri
6 Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri
7 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
8 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
9 Uygulamalar
10 ARA SINAV
11 Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.
12 Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.
13 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları
14 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53926 1151441 kentleşme olgusunu, olumlu ve olumsuz yönlerini ve temel kentleşme kuramlarını kavrayacaklar
53927 1152142 kent fiziksel formlarının ve arazi kullanımlarının farkına varabilecekler
53928 1164503 kentsel problemleri anlayabilecekler
53929 1150082 imar planını değerlendirebilme ve okuyabilme yeteneğini kazanabilecekler
53930 1151501 Parselasyon işlemi yapabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67001 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 67002 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 67003 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 67004 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 67005 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 67000 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,