Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmalarda sık sık kullanılan temel kavramlar ve ilgili terimler tanıtılmaktadır. bu terimler ve içerdikleri kavram yükleri, bilimsel araştırma süreç ve teknikleri ile sonuçlarını daha iyi yorumlamaya yardımcı olan temellerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Prof. Dr. Niyazi Karasar, Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım 2) Durmuş Ekiz, Bilimsel araştırma yöntemleri, Anı Yayınları 3) Şener Büyüköztürk, Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Yayınları 4) OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciye etik kurallar hakkında ve tez konusuna uygun bilimsel araştırmayı nasıl yapacağına dair bilgiler verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir? Bilim insanı kimdir, sorumlulukları nelerdir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimin doğası ve bilim adamının olaylara yaklaşımı nasıldır? Teknolojinin bilimdeki yeri nasıldır? Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
2 Bilgi edinme yolları ve bazı kavramlar (Olgu, olay, gözlem, kavram, prensip, yasa, hipotez ve teori), Modeller, teoriler (kuramlar) ve yasalar Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
3 Araştırma nedir? Araştırma süreci nelerden oluşur? Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
4 Nicel araştırma ve nitel araştırma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? İnşaat mühendisliği açısından nicel araştırmanın anlatılması Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
5 Neyi araştıracağım, niçin araştıracağım ve nasıl araştıracağım konularının tartışılması Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
6 Araştırılacak konunun belirlenmesi, orjinalliği, özgün değeri, yapılabilirliği, literatür taraması, referans kaynaklara ulaşılabilirlik, konunun sınırları, öğrencinin konuya olan ilgisi ve bilimsel açıdan yeterliliği Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
7 Bilimsel yöntemin bölümleri; problemin belirlenmesi, verilerin toplanması, matematiksel modellerle hipotezin kurulması, hipoteze dayalı tahminlerin yapılması, kontrollü deneylerle hipotezin doğrulanması, deneyler sonucunda genellemelerin yapılması, teori ve kanun Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
8 Bilimsel yöntemin bölümleri; problemin belirlenmesi, verilerin toplanması, matematiksel modellerle hipotezin kurulması, hipoteze dayalı tahminlerin yapılması, kontrollü deneylerle hipotezin doğrulanması, deneyler sonucunda genellemelerin yapılması, teori ve kanun Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
9 Bilimsel araştırmada etik nedir? Bilimde etik dışı davranış türleri nelerdir? Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
10 Ara sınav
11 Tezin bölümleri, yazım düzeni, bilimsel sonuçların yazımı, gösterilmesi, tabloların ve şekillerin anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
12 Tezin bölümleri, yazım düzeni, bilimsel sonuçların yazımı, gösterilmesi, tabloların ve şekillerin anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
13 Tezi yayına dönüştürme, uluslararası indekse giren dergilerde yayınlayabilme, ve bunun süreçleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx
14 Tezi yayına dönüştürme, uluslararası indekse giren dergilerde yayınlayabilme, ve bunun süreçleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226879 Bilim nedir, bilimsel çalışma ve bilimsel araştırma nedir konularının kavranması
2 1226881 Bilimsel araştırma yapmanın gerekliliğinin anlaşılması
3 1226883 Bilimsel araştırma nasıl yapılır konusunun kavranması
4 1226885 Bilimsel etik nedir konusunun anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek