Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yapıların yükler ve etkiler altında fiziksel davranış modelleri ve çatlak-hasar gelişimleriyle ilgili mühendis kavrayışını artırmak, Yapıların Onarım ve Güçlendirme Nedenleri, Onarım ve Güçlendirmede Kullanılan Malzemeler ve Kullanım Teknikleri, Betonarme Mantolama, CFRP, Çelik profil ve levha takviyeleri, donatı detaylandırmaları ve onarım güçlendirmenin etkinliği hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme, İnş.Y.Müh. Nejat Bayülke, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 1996 2) Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, İnş.Y.Müh. Nejat Bayülke, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Betonarme yapıların ve elemanlarının onarım ve güçlendirilme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 0 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Onarım ve güçlendirme kavramı, terimleri, ihtiyaçları, yapılacak ön çalışmalar, hasar saptama işlemleri, çatlakların genel özellikleri
2 Taşıyıcı elemanların hasar dereceleri, yapıların denetimi, korozyon hasarları, MKS şiddet cetveli, onarım gerektirmeyen, gerektiren, onarılamaz yapılar, taşıyıcı sistem hasarları
3 Fonksiyonel yapı elemanları hasarı, oturma ve aşırı sehim hasarları, taşıyıcı elemanlarda hasar çeşitleri
4 Kolonların davranışları, kolon, kiriş, birleşim yerleri, perde duvar, bağ kirişi hasar çeşit ve düzeyleri, burulma hasarları
5 Döşeme hasarları, güvenlik kriterleri ve katsayıları, tali kiriş, perde-çerçeveli sistem hasarları, yapıların deprem sırasında davranışları, yapı sünekliliği
6 Çatlakların onarımı, epoksi reçineleri, epoksi ile onarım yöntemleri, epoksi ile onarımda taşıma gücü artışı, mekanik bağlayıcılar, adhezyon ve sürtünmeye etkiyen faktörler, ankrajlama ve kamalama
7 Betonarme kirişlerin onarım ve güçlendirilmesi, kiriş basınç göçmesi, V ve Z demirleri ile boyuna donatı bağlantıları, rijit donatı bağlantıları, ek boyuna donatı ankrajlama türleri, etriyelerle güçlendirme, moment ve kesme kuvveti taşıma gücünü artırmak için uygulanan levha yapıştırma yöntemleri, mevcut kirişin 1 ve 2 tarafından güçlendirilmesi, bir ve dört tarafından mantolama yöntem, çeşit ve detayları
8 Kiriş-kolon birleşimlerinin onarım ve güçlendirilmesi, yerel onarımlar, sadece düğümün mantolanmasının, kolonlar ve kirişlerle beraber mantolanmasının ve köşe düğümün mantolanmasının detayları, kolonların onarım ve güçlendirilmesi, çiroz etriyelerle eski ve yeni betonun kaynaştırılması, kolon ek boyuna donatı ankrajlama ve eski donatıyla birlikte çalıştırma yöntem, çeşit ve detayları, etriyeler ve çelik hasırlar, kesme, eğilme ve eksenel yük kapasitesini artırmaya yönelik mantolama türleri, mafsallaşmış kolon uçlarının onarımı, kanat ekleyerek güçlendirme ve etkilik- davranış eğrileri, çelik kafesle- lamalarla güçlendirme
9 Perdelerin onarımı ve perdelerle güçlendirme, donatılı ve donatısız yığma duvarlarla doldurma, yerinde dökme perde duvarla dolgu, kirişlere bağlanmış perde duvarlarla güçlendirme, hazır panoların kolon-kirişlere bağlantı ayrıntıları, perdelerin çerçevelerle birlikte çalışmasına yönelik ayrıntılar, çerçeve açıklığına kaynaklı/ blonlu diyagonel çelik elemanlar konulması, pencereleri kapamayan diyagonel yerleştirme, çelik çerçeveden betonarme elemanlara kuvvet aktarma ayrıntıları, eski ve yeni duvar kaynaştırma yöntemleri, değişik çelik diyagonellerle güçlendirmelerin karşılaştırılması
10 ARA SINAV
11 Çerçevelerin perde duvara dönüştürülmesinin yaratacağı sorunlar, eklenen perde donatılarının ve perdenin mevcut elemanlara bağlanma ayrıntıları, eklenen perde duvarın betonlanma yöntemleri, çerçeve yanına perde duvar eklenmesi, temele oturtma ayrıntıları, perde duvarın kalınlaştırılarak güçlendirilmesi, çerçeve açıklığının değişik yöntemlerle doldurulmalarının karşılaştırılması, dış/iç betonarme perde, eksenel/dış merkez betonarme perde eklemeleri, proje uygulamalarından örneklerin incelenmesi
12 Deprem perdelerinin onarım ve güçlendirilmesi, deprem perdelerinin boyutlarının artırılması, kesitinin büyütülmesi, iki yüzünden takviyesi, dolgu bölme duvarları, temel güçlendirme yöntemleri, ayrıntıları, takviye perde duvar ve mantolanmış kolonda sömel takviyesi temel ayrıntıları, güçlendirme perdelerinin yeni temelleri
13 Zemin durumunun incelenmesi, geoteknik etüd, döşemelerin onarım ve güçlendirilmesi, döşeme kalınlığının artırılması, alt veya üstten ekleme, döşeme- deprem perdesi birleşimlerinin güçlendirilmesi, onarım güçlendirme malzemeleri, tamir harçları ile, püskürtme betonla, epoksi reçineleriyle, çelik şeritlerle, lif takviyeli plastik levhalarla, karbon lifleriyle onarım- güçlendirme malzeme çeşit ve özellikleri
14 Reaktif pudra betonu ve sifcon ile onarım- güçlendirme, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş kirişlerin davranış karşılaştırmaları, yerinde döküm normal beton, rötre telafili veya genleşen çimento, polimerli beton, reçine betonları, püskürtme beton ve düzenekleri, reçineler, harçlar, harç enjeksiyonu ekipman ve düzenekleri, onarım- güçlendirmede dikkat edilecek bazı nokta ve öneriler, onarım-güçlendirme proje ve uygulamalarından örnekler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66992 1167127 Onarım-güçlendirme gereklerinin, hasar oluşum nedenlerinin ve derecelerinin, eski yapı dayanım-dayanıklılıklarının saptanmasına yönelik yöntem ve tekniklerinin kavranılması
66993 1171832 Yapı elemanlarının davranış modellerinin kavranılması buna göre onarım-güçlendirme malzeme, yöntem ve tekniklerinin seçilmesi
66994 1181820 Kolon, kiriş, perde duvar, döşeme, temel hasarlarının, yığma bina hasarlarının ve onarım-güçlendirme biçimlerinin öğrenilmesi
66995 1171761 Çatlak onarım yöntem ve tekniklerinin, eski betonla yeni betonun ve eski donatıyla yeni donatının birlikte çalıştırılması detaylarının kavranılması
66996 1182757 Deprem ve oturma hasarlarını analiz edebilme yetisinin kazanılması, Zemin iyileştirme yöntemlerinin, depreme karşı güçlendirme ilkelerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
66992 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
66993 1 4 1 3 4 2 2 1 2 1
66994 2 1 1 1 1 4 2 2 3 3
66995 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1
66996 3 2 1 3 3 2 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek