Program Tanımları

Kuruluş

14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümü, lisans eğitimine 2009-2010 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve YKS'den gerekli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 (4.00) üzerinden en az 60 (2.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. OMÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi hizmet sektöründe çalışabildikleri gibi Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Fakültemizde alana yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
16 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
21 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İŞL101 Genel İşletme I Ortak 3 0 0 3 6
İŞL103 Genel Muhasebe I Ortak 3 0 0 3 6
İŞL111 İktisada Giriş I Ortak 3 0 0 3 6
İŞL105 İşletme Matematiği I Ortak 3 0 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İŞL102 Genel İşletme II Ortak 3 0 0 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II Ortak 3 0 0 3 5
İŞL114 Hukukun Temel Kavramları Ortak 3 0 0 3 4
İŞL112 İktisada Giriş II Ortak 3 0 0 3 5
İŞL106 İşletme Matematiği II Ortak 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL203 Davranış Bilimleri Ortak 3 0 0 3 4
İŞL213 Envanter Bilanço Ortak 3 0 0 3 3
İŞL205 İşletmeciler İçin İstatistik I Ortak 3 0 0 3 3
İŞL215 Mikro İktisat Ortak 3 0 0 3 4
İŞL207 Pazarlama İlkeleri Ortak 3 0 0 3 4
İŞS-3 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 8
İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL216 Borçlar Hukuku Ortak 3 0 0 3 4
İŞL212 İşletmeciler İçin İstatistik II Ortak 3 0 0 3 3
İŞL214 Makroiktisat Ortak 3 0 0 3 5
İŞL208 Örğütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Ortak 3 0 0 3 4
İŞL202 Pazarlama Yönetimi Ortak 3 0 0 3 4
İŞS-4 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL303 Finansal Yönetim I Ortak 3 0 0 3 3
İŞL307 İnsan Kaynakları Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL301 Maliyet Muhasebesi I Ortak 3 0 0 3 4
İŞL305 Pazarlama Araştırmaları I Ortak 3 0 0 3 4
İŞS-5 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
İŞL331 Üretim Yönetimi I Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL304 Finansal Yönetim II Ortak 3 0 0 3 3
İŞL302 Maliyet Muhasebesi II Ortak 3 0 0 3 4
İŞL306 Pazarlama Araştırmaları II Ortak 3 0 0 3 4
İŞS-6 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
İŞL348 Üretim Yönetimi II Ortak 3 0 0 3 5
İŞL342 Yöneylem Araştırması I Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL423 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Ortak 3 0 0 3 5
İŞS-7 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 20
İŞL421 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL402 Finansal Tablo Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İŞS-8 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 25
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL217 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar Ortak 3 0 0 3 4
İŞL219 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL223 İdare Hukuku Ortak 3 0 0 3 4
İŞL251 İktisat Tarihi I Ortak 3 0 0 3 4
İŞL271 Anayasa Hukuku Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL206 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ortak 3 0 0 3 5
İŞL210 Bilgisayarlı Muhasebe Ortak 2 2 0 3 5
İŞL218 Pazarlama İletişimi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL220 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL250 İktisat Tarihi II Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL315 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL317 Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL321 Yönetim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL325 Kalite Planlama ve Denetim Ortak 3 0 0 3 5
İŞL327 Satış ve Satış Geliştirme Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL329 Reklam Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL351 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL371 Türk İdare Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL373 Ticaret Hukuku Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL316 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL320 Hizmet Pazarlaması Ortak 3 0 0 3 5
İŞL324 İhracat Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL326 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL328 Bankacılık ve Finans Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL332 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL334 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL338 Kişisel Satış Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL340 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL360 Uluslararası İktisat II Ortak 3 0 0 3 5
İŞL362 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL370 Yerel Yönetimler Ortak 3 0 0 3 5
İŞL372 AB Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL374 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
İŞL376 Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL380 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 5
9801001952007 Bilim, Teknoloji ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD01 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD02 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD03 Aile Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2 2 0
SSD04 Aile Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD05 Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD06 Türk Siyasal Hayatı-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD07 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 2 2 0
SSD08 Osmanlı Türkçesi-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD09 Arapça I Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD10 Arapça II Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD11 Arapça III Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD12 Arapça IV Zorunlu 1 2 0 2 0
SSD17 Kur' Anda Ana Konular Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD18 Kur'anda Ana Konular Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD19 İslam ve Batı Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD20 İslam ve Batı Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD21 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD22 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD23 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD24 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD25 Çince 1 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD26 Çince 1 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD27 Çince 2 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD28 Çince 2 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD29 Çince 3 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD30 Çince 3 Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD31 Seçmeli Yabancı Dil-I Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD32 Seçmeli Yabancı Dil-II Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD33 Seçmeli Yabancı Dil-III Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD34 Seçmeli Yabancı Dil-IV Zorunlu 2 2 0 3 0
SSD39 Mesleki İngilizce (Fen) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD40 Mesleki İngilizce (Fen) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD41 Mesleki İngilice (Sosyal) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD42 Mesleki İngilizce (Sosyal) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD43 Mesleki İngilizce (Sağlık) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD44 Mesleki İngilizce (Sağlık) Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD51 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD52 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD53 Finansal Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD54 Finansal Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD55 Siyaset Bilimi-I Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD56 Siyaset Bilimi-II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD57 Demokrasi ve İnsan Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD58 Demokrasi ve İnsan Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD59 Is Uluslararası İşaret Dili Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD60 Is Uluslararası İşaret Dili Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD61 Satranç Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL405 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL407 Elektronik Pazarlama Ortak 3 0 0 3 5
İŞL409 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL411 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL413 Çağdaş Yönetim Becerileri Ortak 3 0 0 3 5
İŞL415 Muhasebe Standartları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL419 Finansal Türevler Ortak 3 0 0 3 5
İŞL425 Pazarlama Ahlakı Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL427 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL429 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL431 İş Yerinde Eğitim Ortak 1 4 0 3 15
İŞL433 Mesleki İngilizce V Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL437 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL439 Perakende Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL451 Kalkınma Ekonomisi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL453 Türkiye Ekonomisi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL455 Kamu Maliyesi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL471 Uluslararası İktisadi İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL481 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL404 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL406 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL408 Motivasyon Teorileri Ortak 3 0 0 3 5
İŞL410 Uluslararası Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL414 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL416 Kurumsal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL420 Kurumsal Kaynak Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL422 Dağıtım Kanalları ve Lojistik Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL424 Endüstriyel Pazarlama Ortak 3 0 0 3 5
İŞL426 Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL428 Girişimcilik ve Yenilikçilik Ortak 3 0 0 3 5
İŞL430 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL432 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
İŞL434 İş Yerinde Eğitim Ortak 1 4 0 3 15
İŞL436 Mesleki İngilizce VI Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL438 Proje Döngüsü Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL440 Yatırım Projeleri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL460 Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL462 İktisat Politikası Ortak 3 0 0 3 5
İŞL480 TC-AB İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL482 Vergi Hukuku Ortak 3 0 0 3 5