Program Tanımları

Kuruluş

14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümü, lisans eğitimine 2009-2010 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve YKS'den gerekli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 (4.00) üzerinden en az 60 (2.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. OMÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi hizmet sektöründe çalışabildikleri gibi Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Fakültemizde alana yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
16 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
21 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İŞL101 Genel İşletme I Zorunlu 3 0 0 3 6
İŞL103 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 6
İŞL105 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 0 0 3 6
İŞL111 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İŞL102 Genel İşletme II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL106 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL112 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL114 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL201 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL203 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL205 İşletmeciler İçin İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL207 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL213 Envanter Bilanço Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL215 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞS-3 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL202 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL208 Örğütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL212 İşletmeciler İçin İstatistik II Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL214 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL216 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞS-4 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL301 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL303 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL305 Pazarlama Araştırmaları I Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL307 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL331 Üretim Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞS-5 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL302 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL304 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL306 Pazarlama Araştırmaları II Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL342 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL348 Üretim Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞS-6 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL421 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL423 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞS-7 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 20


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL402 Finansal Tablo Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞS-8 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 3 25
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL217 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 4
İŞL219 Mesleki İngilizce I 3 0 0 3 4
İŞL223 İdare Hukuku 3 0 0 3 4
İŞL251 İktisat Tarihi I 3 0 0 3 4
İŞL271 Anayasa Hukuku 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL206 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 5
İŞL210 Bilgisayarlı Muhasebe 2 2 0 3 5
İŞL218 Pazarlama İletişimi Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL220 Mesleki İngilizce II 3 0 0 3 5
İŞL250 İktisat Tarihi II 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL315 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 5
İŞL317 Mesleki İngilizce III 3 0 0 3 5
İŞL321 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3 5
İŞL325 Kalite Planlama ve Denetim 3 0 0 3 5
İŞL327 Satış ve Satış Geliştirme Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL329 Reklam Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL351 Uluslararası İktisat I 3 0 0 3 5
İŞL371 Türk İdare Tarihi 3 0 0 3 5
İŞL373 Ticaret Hukuku 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL316 Uluslararası İşletmecilik 3 0 0 3 5
İŞL320 Hizmet Pazarlaması 3 0 0 3 5
İŞL324 İhracat Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL326 Şirketler Muhasebesi 3 0 0 3 5
İŞL328 Bankacılık ve Finans 3 0 0 3 5
İŞL332 Marka Yönetimi 3 0 0 3 5
İŞL334 Turizm Pazarlaması 3 0 0 3 5
İŞL338 Kişisel Satış Teknikleri 3 0 0 3 5
İŞL340 Mesleki İngilizce IV 3 0 0 3 5
İŞL360 Uluslararası İktisat II 3 0 0 3 5
İŞL362 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 5
İŞL370 Yerel Yönetimler 3 0 0 3 5
İŞL372 AB Hukuku 3 0 0 3 5
İŞL374 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3 5
İŞL376 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 5
İŞL380 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 3 0 0 3 5
9801001952007 Bilim, Teknoloji ve Toplum 2 0 0 2 0
SSD01 Sosyoloji 2 0 0 2 0
SSD02 Sosyoloji 2 0 0 2 0
SSD03