Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST636 Nümerik Analiz 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Cebirsel olarak çözülebilen veya çözülemeyen matematiksel problemlerin çözümünde kullanılan doğrudan ya da dolaylı yöntemlerin tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Çeşitli kaynaklardan derlenen Ders notu. - İbrahim Uzun, Nümerik Analiz, Beta, 2000 - Mehmet Bakioğlu, Sayısal Analiz, Birse Yayınevi,2011 - İrfan Karagöz, Sayısal Analiz ve Müendislik Uygulamaları, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş; Taylor açılımı, Sayısal çözümlemede karşılaşılan hata çeşitlerinin tanımı ve kaynakları, İnterpolasyon, tek değişkenli ve/veya çok değişkenli denklemin, lineer denklem sistemlerinin ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, Eğri uydurma: en küçük kareler yöntemi, Sayısal türev, sayısal integral.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 2 20
11 Soru-Yanıt 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılma nedenleri ve
2 Hata türleri ve kaynakları
3 Taylor açılımı
4 Sonlu fark hesabı, ileri sonlu fark işlemi, geriye doğru sonlu fark işlemi
5 Sonlu fark hesabı, merkezi fark, ortalama ve Kaydırma işlemi
6 Eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyon
7 Eşit aralıklı veriler için interpolasyon
8 Denklem kökleri (lineer olmayan denklemin çözümü); Yarıya bölme ve lineer iterasyon yöntemi
9 Ara sınav
10 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü; Newton Raphson, Sekant yöntemi ve Lineer İterasyon Yöntemi
11 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gauss Eliminasyonu, Gauss Jordan yöntemi
12 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gramer, LU Ayrıştırması ve Jacobi yöntemi
13 Sayısal Türev
14 Sayısal İntegral

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329751 Bir cebirsel problemi uygun bir sayısal çözümleme tekniği ile çözer
2 1329752 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile bir fonksiyona yaklaşmayı bilir.
3 1329753 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer denklem sistemini çözer.
4 1329754 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer olmayan denklem sistemini çözer.
5 1329755 Sayısal türev ve sayısal integral yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek