Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır. Çok değişkenli verilere ilişkin analiz yöntemlerinin kavratılması, çok değişkenli verilere ilişkin analizleri hem elle hem de istatistik paket programları yardımıyla bilgisayar ortamında yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2. Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley ve Sons, 2002. 3.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 4. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 5. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 6. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004. 7. Bulut, H. "R Uygulamaları ile Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler", Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Bileşenler Analizi; Faktör Analizi; Kümeleme Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bileşenler analizinin gerekliliği 1.pdf
2 Temel Bileşenler Analizi: Temel Bileşenlerinin Elde Edilmesi 2.pdf
3 Örnek Uygulamalar 3.pdf
4 Öğrenci sunumları 4.pdf
5 Faktör Analizi: Ortogonal Faktör Modeli 5.pdf
6 Faktör Analizi: Faktör çıkartma ve Döndürme 6.pdf
7 Örnek uygulamalar 7.pdf
8 ARASINAV 8.pdf
9 Öğrenci sunumları 9.pdf
10 Uzaklık Ölçüleri 10.pdf
11 Kümeleme Analizi: Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri 11.pdf
12 Kümeleme Analizi: Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemleri 12.pdf
13 Örnek Uygulamalar 13.pdf
14 Öğrenci Sunumları 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338831 Çok değişkenli istatistiksel verilerin analiz edilmesinde SPSS, Minitab, Statistica ve Mathlab gibi istatisitk paket programlarından yararlanır.
2 1338832 Kullanılacak veri kümesinin çok değişkenli analize uygunluğunu belirler.
3 1338833 Söz konusu yöntemlerin doğru ve amaca uygun olarak uygulanabilirliği sağlanır
4 1338834 Çok değişkenli istatistik yöntemlerin teorik alt yapısını oluşturur
5 1338835 Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek