Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır. Çok değişkenli verilere ilişkin analiz yöntemlerinin kavratılması, çok değişkenli verilere ilişkin analizleri hem elle hem de istatistik paket programları yardımıyla bilgisayar ortamında yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2. Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley ve Sons, 2002. 3.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 4. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 5. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 6. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004. 7. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi; Temel Bileşenler Analizi; Faktör Analizi; Kümeleme Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımı, Parametre Tahmini
2 Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
3 Temel Bileşenler Analizi: Temel Bileşenlerinin Elde Edilmesi
4 Temel Bileşenler Analizi: Önemli Temel Bileşen Sayısının Belirlenmesi ve Uygulama
5 Faktör Analizi: Ortogonal Faktör Modeli ve Tahmin Yöntemleri
6 Faktör Analizi: Faktör Döndürme ve Yorumlama
7 Faktör Analizi:, Konu ile İlgili Uygulama
8 ARASINAV
9 Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Model Tanımı ve Parametre Tahmini
10 Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
11 Kümeleme Analizi: Aşama Sıralı (Hiyerarşik) Kümeleme Yöntemleri
12 Kümeleme Analizi: Uygulama
13 Kümeleme Analizi: Aşama Sırasız (Hiyerarşik Olmayan) Kümeleme Yöntemleri
14 Kümeleme Analizi: Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277573 Çok değişkenli istatistiksel verilerin analiz edilmesinde SPSS, Minitab, Statistica ve Mathlab gibi istatisitk paket programlarından yararlanır.
2 1277574 Kullanılacak veri kümesinin çok değişkenli analize uygunluğunu belirler.
3 1277575 Söz konusu yöntemlerin doğru ve amaca uygun olarak uygulanabilirliği sağlanır
4 1277576 Çok değişkenli istatistik yöntemlerin teorik alt yapısını oluşturur
5 1277577 Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek