Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Spss programında ileri istatistiksel analizleri yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Terzi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002. 2. A. Akgül, Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2002 3. A. Field,, Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods series), 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerins SPSS'te analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
7 Laboratuvar 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPSS menüleri, veri işlemleri, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar
2 Normallik testi Tek grup:Parametrik-parametrik olmayan testler
3 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler
4 Anova, Two-way Anova
5 Manova
6 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi
7 Çapraz tablolar, ki-kare testleri
8 Arasınav
9 Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon
10 Çoklu Doğrusal Regresyon analizi
11 Güvenilirlik analizi, faktör analizi
12 Küme analizi
13 Diskriminant analizi
14 Çok boyutlu ölçekleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146302 SPSS programını kullanmasını bilir.
2 1168088 SPSS programında çok değişkenli istatistiksel problemler çözülebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2
2 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek