Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik kavramlarını bir arada incelemek, firma ve girişimci açısından yeniliğin önemini anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Tüm bölüm öğretim üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chris FREEMAN - Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Çeviren: Ergun TÜRKCAN, Tübitak Yayınları, Akademik Dizi 2, Ankara, 2003. Rıfat İRAZ, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005 H. Kürşat GÜLEŞ - Hasan BÜLBÜL, Yenilikçilik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 12 3 36
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 5 10
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 10 20
36 Rapor 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık kavramı ve kapsamı
2 Yenilik kavramı ve kapsamı
3 Girişimcilik kavramı ve kapsamı
4 İktisadi düşünce tarihinde girişimcilik ve yenilik
5 Yeniliğin mikroekonomisi
6 Yeniliğin makro ekonomisi
7 Firmalarda yenilik kaynakları ve yenilik türleri
8 Arasınav
9 Firmalarda yenilik yönetimi
10 Firmalarda yenilik stratejileri
11 Firma davranışı olarak girişimciliğin boyutları
12 Firma davranışı olarak girişimciliğin boyutları
13 Firma düzeyinde girişimcilik modelleri
14 Girişimcilik, yenilikçi düşünce ve rekabetçilik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538003 Yaratıcılık, yenilik ve girişimci kavramlarını bilir.
2 1538004 Girişimcilikte yenilikçi düşüncenin önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek