Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB626 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sayısal çözümleme yöntemlerinin mühendislik uygulamaları öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem KOÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. E.Koç, Mühendislikte Sayısal Metodlar, Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak. Yayın No: 12, 1991, Adana

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nümerik analizin tanımı ve hata analizi, lineer cebirsel denklem takımları ve nümerik yaklaşım metotları, lineer olmayan cebirsel denklemlerin nümerik çözümleri, interpolasyon ve fonksiyon yaklaşımı, nümerik türev ve nümerik integral, matrisler ve lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Diferansiyel denklemlerin nümerik çözüm yaklaşımları. Sonlu farklar, sonlu elemanlar yöntemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 4 21 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve amaç, sayısal metodlarda yaklaşım problemi, sayısal hesaplardaki yanlışlar
2 Matrisler, matrislerde aritmatik işlemler, bir kare matrisin determinantının ve tersinin hesabı
3 Lineer cebirsel denklem takımları, denklem takımlarının çözümündeki metotlar, ters matris metodu, yoketme metodu, iterasyon metodları
4 Özdeğer ve özvektörler
5 Lineer olmayan denklemlerin çözümü
6 Lineer olmayan denklem takımlarının çözümü, basit iterasyon yöntemi, newton yöntemi
7 Sonlu farklar, çeşitleri ve ilgili operatörler, ileri, geri, merkezi farklar, kesirli farklar
8 Sonlu farklar interpolasyonu
9 Nümerik integrasyon
10 Arasınav
11 Sonlu farklar ile integrasyon, belirsiz katsayılar metodu ile integrasyon,Lagrange interpolasyon formülü
12 Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü, başlangıç değer problemi
13 Diferansiyel denklem sistemleri, yüksek mertebeli diferansiyel denklemler
14 Sınır değer problemleri, regrasyon analizi,korelasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71161 1376941 Sayısal yöntemler hakkında genel bilgi edinir.
71162 1388513 Aritmetik işlemlerde yanlış birikimini tanır.
71163 1392073 Lineer ve lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının nümerik çözümlerini yapar, sonlu farklar kavramı hakkında bilgi edinir.
71164 1394776 Nümerik türev ve integrasyon yapar.
71165 1377725 Diferansiyel denklemlerinin nümerik çözüm metodlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.