Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB633 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler bir yatırım projesini yapabilecek bilgi ve becerileri elde edecekler, yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme becerisine sahip olacaklardır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

White, John A., Marvin H. Agee, ,Kenneth E. Case(1989), Principles of Engineering Economic Analysis, Yurdakul, Oguz (1999), Proje Hazirlama ve Degerlendirme, C.U. Yayin No: 147, Ders Kitaplari: A-48, Adana. Albayrak, Burhan, 2005, Proje Yonetimi, Nobel Yayin, Ankara. Dogruer, Mete, 2005, Uretim Organizasyonu ve Yonetimi, Alfa Yayinlari 1540. Francis, J. Clark 1991, Investments: Analysis and Management, McGraw Hill Book Co., Singapore. Balçık, Bahaettin,(2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın, Ankara, mart. . Şahin, Hüseyin,(2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi kitapevi, Bursa. Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya, (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. Riggs, James., L.(1982) Engineering Economics, Oregan State University, McGraw-Hill book Company. Aksöz, İbrahim(1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fak., Bornova-İzmir. Anbar,Adem ve Değer Alper, (2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Kitabevi..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Piyasa etüdü(rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri),Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması,Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2 Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler
3 Piyasa etüdü,rekabet ortamının analizi, talep tahmin yöntemleri
4 Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, kapasite seçimini etkileyen faktörler, kapasite çeşitleri, başabaş noktası analizi
5 Projenin teknik yönünün ortaya konması(teknoloji seçimi, özellikleri)
6 Kuruluş yeri seçiminde kullanılan objektif ve subjektif yöntemler, Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler
7 Projelerde kullanılabilecek finansman kaynakları, finansman planı, sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme oranının seçimi,
8 Arasınav
9 Projenin gelir-giderleri, nakit akım analizi, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması
10 Projelerin mali açıdan değerlendirilmesi, (Net bugünkü değer, fayda-masraf oranı, iç karlılık oranı, dinamik geri ödeme süresi, rantabilite oranı), örnek projeler üzerinde tartışma
11 Projelerin ekonomik yönden değerlendirilmesi(istihdam, katma değer, döviz katkısı), örnek projeler üzerinde tartışma
12 Risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri, örnek projeler üzerinde tartışma
13 Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması
14 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
15 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256075 Yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi
2 1256076 Proje için gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek karar verme becerisi kazanma
3 1256077 Yatırım ile ilgili finans kaynaklarını bulma becerisi kazanma
4 1256078 Geleceğe ilişkin tahmin yapma(projeksiyon yapma) becerisi
5 1256079 Girişimcilik için gerekli olan birçok beceriyi kazanma
6 1256080 Projede ekonomik, finansal ve teknik etütler için piyasada nasıl hareket edileceğini öğrenme becerisi kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4
2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5
3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3
4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5
5 5 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4
6 3 3 5 5 4 5 4 5 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek