Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB621 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sayısal çözümleme yöntemlerinin mühendislik uygulamaları öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem KOÇ

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. E.Koç, Mühendislikte Sayısal Metodlar, Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak. Yayın No: 12, 1991, Adana

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nümerik analizin tanımı ve hata analizi, lineer cebirsel denklem takımları ve nümerik yaklaşım metotları, lineer olmayan cebirsel denklemlerin nümerik çözümleri, interpolasyon ve fonksiyon yaklaşımı, nümerik türev ve nümerik integral, matrisler ve lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Diferansiyel denklemlerin nümerik çözüm yaklaşımları. Sonlu farklar, sonlu elemanlar yöntemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve amaç, sayısal metodlarda yaklaşım problemi, sayısal hesaplardaki yanlışlar
2 Matrisler, matrislerde aritmatik işlemler, bir kare matrisin determinantının ve tersinin hesabı
3 Lineer cebirsel denklem takımları, denklem takımlarının çözümündeki metotlar, ters matris metodu, yoketme metodu, iterasyon metodları
4 Özdeğer ve özvektörler
5 Lineer olmayan denklemlerin çözümü
6 Lineer olmayan denklem takımlarının çözümü, basit iterasyon yöntemi, newton yöntemi
7 Sonlu farklar, çeşitleri ve ilgili operatörler, ileri, geri, merkezi farklar, kesirli farklar
8 Sonlu farklar interpolasyonu
9 Nümerik integrasyon
10 Arasınav
11 Sonlu farklar ile integrasyon, belirsiz katsayılar metodu ile integrasyon,Lagrange interpolasyon formülü
12 Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü, başlangıç değer problemi
13 Diferansiyel denklem sistemleri, yüksek mertebeli diferansiyel denklemler
14 Sınır değer problemleri, regrasyon analizi,korelasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276491 Lineer ve lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının nümerik çözümlerini yapar, sonlu farklar kavramı hakkında bilgi edinir.
2 1276494 Sayısal yöntemler hakkında genel bilgi edinir.
3 1276495 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama.
4 1276493 Diferansiyel denklemlerinin nümerik çözüm metodlarını öğrenir.
5 1276492 Nümerik türev ve integrasyon yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3
2 4
3 4 3
4 2
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek