Program Tanımları

Kuruluş

2009-2010 eğitim-öğretim döneminde 52 öğrenci ile lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine başlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2012-2013 akademik yılı güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programına da öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş olanağı bulunmaktadır.
Geçiş koşulları ilgili mevzuatla düzenlenmiştir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüm öğretim planı 161 kredi/240 ECTS’den oluşmaktadır. Öğretim planında yer alan derslerin % 25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler. Seçmeli dersler, V. yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Planı’na şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://iibf.omu.edu.tr/UserFiles/sbkop(2).pdf

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü birbiriyle yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir. Bölümde 320 lisans, 12 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların tümünde; yerel yönetimlerin değişik birimlerinde; finans kurumları, bankalar ve medya gibi özel sektör kurumlarında uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunları yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, öğretim planında yer alan derslerin içeriklerine, öğrenme çıktılarına, ölçme ve değerlendirme bilgilerine öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ulaşabilirler: https://ubs.omu.edu.tr/login.aspx

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine; yüksek lisans öğrencileri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir. İlgili yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız: http://oid.omu.edu.tr/mevzuatlar/yonetmelik/yonetmelik.html

Mezuniyet Koşulları

Bölüm öğretim planı 161 kredi/240 ECTS’den oluşmaktadır. Öğretim planında yer alan derslerin % 25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler. Seçmeli dersler, V. yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Planı’na şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://iibf.omu.edu.tr/UserFiles/sbkop(2).pdf

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum/SAMSUN
Telefon: 0362 457 69 17
Faks: 0362 457 60 17
e-posta: iibf@omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MUTLU

Bölüm Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olanaklarından yararlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunan öğretim üyelerinin yanı sıra, yine Türkiye’de ve yurtdışında seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdüren araştırma görevlilerinden oluşan nitelikli bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ile 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının özgeçmiş bilgisine ve bilimsel çalışmalarına şu bağlantıdan ulaşmak mümkündür: http://iibf.omu.edu.tr/akademik-kadro2/70/

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
9 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
11 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
12 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
15 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
18 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SBK109 İktisada Giriş I Ortak 3 0 0 3 5
SBK111 Siyaset Bilimi I Ortak 3 0 0 3 5
SBK103 Siyaset, Kültür ve Toplum Ortak 3 0 0 3 5
SBK105 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ortak 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
SBK131 Uygarlık Tarihi Ortak 3 0 0 3 5
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SBK106 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ortak 3 0 0 3 5
SBK142 Hukukun Temel Kavramları Ortak 3 0 0 3 5
SBK110 İktisada Giriş II Ortak 3 0 0 3 5
SBK112 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK104 Sosyoloji Ortak 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK241 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK201 Kent Tarihi Ortak 3 0 0 3 5
SBK203 Medeni Hukuk Ortak 3 0 0 3 5
SBK205 Mikro İktisat Ortak 3 0 0 3 5
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I Ortak 3 0 0 3 5
SBK223 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK242 Borçlar Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK208 Kamu Politikası ve Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
SBK202 Kentleşme Politikası Ortak 3 0 0 3 5
SBK206 Makro İktisat Ortak 3 0 0 3 5
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK204 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK303 İdare Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK301 Kamu Personel Sistemi Ortak 3 0 0 3 5
SBK305 Küresel Yönetim ve Siyaset Ortak 3 0 0 3 5
SİS-5 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 10
SBK323 Türk İdare Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK304 Çevre Politikası Ortak 3 0 0 3 5
SBK342 İdari Yargı Ortak 3 0 0 3 5
SİS-6 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 10
SBK302 Türk Siyasal Hayatı Ortak 3 0 0 3 5
SBK322 Yerel Yönetimler Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK441 Ceza Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK449 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3 5
SİS-7 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 15
SBK471 Temel Muhasebe I Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK450 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SİS-8 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 15
SBK472 Temel Muhasebe II Ortak 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK307 Ortadoğu Siyaseti Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK309 Siyasi İdeolojiler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK311 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK313 Temel Metin Okumaları I Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK315 Siyasal Partiler ve Seçimler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK317 Küresel Enerji Politikaları Ortak 3 0 0 3 5
SBK319 İnsan Hak ve Özgürlükleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK325 Dünya Siyasetinde Avrasya Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK327 İleri İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK329 Kent Kültürü Ortak 3 0 0 3 5
SBK333 Türk Medeni Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK371 Uluslararası İktisat I Ortak 3 0 0 3 5
SBK373 Türkiyen'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK375 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK377 Din Siyaset ve Toplum Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK306 İklim Değişikliği ve Kriz Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK308 Temel Metin Okumaları II Ortak 3 0 0 3 5
SBK316 Siyasal İletişim Ortak 3 0 0 3 5
SBK318 Demokrasi Kuramları Ortak 3 0 0 3 5
SBK324 Kamu Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK326 Tc-Ab İlişkileri Ortak 3 0 0 3 5
SBK328 Stratejik Planlama Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK334 Karşılaştırmalı Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK346 AB Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK348 İleri İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK370 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK411 Doğal Kaynaklar Yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
SBK413 Türk Demokrasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK415 Doğu Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK417 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK419 Milliyetçilik Kuramları Ortak 3 0 0 3 5
SBK421 Devlet ve Sanat Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK423 Küreselleşme ve Ulus-Devlet Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK425 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK427 Kamu Reformu Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK429 Belediyecilik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK431 Göç Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK433 Bürokrasi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK435 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK437 Protokol yönetimi Ortak 3 0 0 3 5
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK445 Diksiyon ve Hitabet I Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK447 İşyerinde Eğitim Zorunlu 1 4 0 3 15
SBK461 Kadın ve Ekonomi Ortak 3 0 0 3 5
SBK481 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK412 Yeni Toplumsal Hareketler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK414 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK416 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK418 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK420 Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK422 Alternatif Kent Modelleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK424 Vergi Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK426 Bölgeselleşme ve Karadeniz Havzası Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK428 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK430 Kamu Yönetiminde Kariyer Olanakları Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK432 Çevre Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK434 Siyasal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK448 Siyasi Tarih Ortak 3 0 0 3 5
SBK460 Çevre Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK462 Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK464 Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK466 Proje Döngüsü Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK468 Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK470 Kamu Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK474 Dünya Ekonomisi Ortak 3 0 0 3 5
SBK476 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK480 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK482 Motivasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK484 Kurumsal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK486 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK488 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK490 İktisat Politikası Zorunlu 3 0 0 3 5