Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirmelerini sağlayacak uygun ekonometrik metotları öğretmek ve bu metotları uygulayacak beceriye kavuşturmaktır. Bu derste öğrenciler tarım ve tarım ekonomisi ile ilgili konularda model kurma becerisine kavuşacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Griffiths, W.E., Hill, R.C., Judge, G.C. 1993. Learning and Practicing Econometrics. John Wiley Sons, Inc., USA. 2. Draper, N.R. and Smith, H. 1998. Applied Regression Analysis. John Wiley Sons, Inc., USA. 3. Patterson, K. 2000. An Introduction to Applied Econometrics: a time series approach. MacMillan Press, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonometrinin konusu ve amaçları, model kavramı ve ekonometrik araştırmada veriler, ekonometrik araştırmanın aşamaları(modelin kurulması, modelin tahmini, modelin değerlendirilmesi, modeli tahmin gücünün değerlendirilmesi), modelin kurulması (değişkenlerin seçimi, matematik kalıbın belirlenmesi), modelin tahmini (en küçük kareler yöntemi, en yüksek olabilirlik metodu, matris çözümlemesi), modelin tahmini (Farklı fonksiyonel kalıplar, eğim ve elastikiyetler), modelin değerlendirilmesi (katsayıların testi, çoklu determinasyon katsayısı ve testi, hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu), regresyon modelinde karşılaşılan problemler (çoklu doğrusallık, değişen varyans, otokorelasyon), kukla değişkenler ve ekonomide uygulamaları, sınırlı bağımlı değişkenli modeller (logit, probit, tobit vb), modelin tahmin gücünün değerlendirilmesi (tahmin-gerçekleşme grafiği, Janus oranı)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
17 Alan Çalışması 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 4 56
17 Alan Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometrinin konusu ve amaçları, model kavramı ve ekonometrik araştırmada veriler örnek uygulamalar, örnek olaylar, tartışma
2 Ekonometrik araştırmanın aşamaları(modelin kurulması, modelin tahmini, modelin değerlendirilmesi, modeli tahmin gücünün değerlendirilmesi) örnek olaylar ve uygulamalar
3 Modelin kurulması (değişkenlerin seçimi, matematik kalıbın belirlenmesi) örnek olaylar ve uygulamalar ve tartışma
4 Modelin tahmini (en küçük kareler yöntemi, en yüksek olabilirlik metodu, araç değişken, genelleştirilmiş en küçük kareler vb.) örnek olaylar ve uygulamalar, örnek problemler
5 Modelin tahmini (Farklı fonksiyonel kalıplar, eğim ve elastikiyetler) örnek olaylar ve uygulamalar
6 Modelin değerlendirilmesi (katsayıların testi, çoklu determinasyon katsayısı ve testi, hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu). örnek olaylar ve uygulamalar, tartışma
7 Ara sınav
8 Regresyon modelinde karşılaşılan problemler I (değişen varyans, çoklu doğrusallık, otokorelasyon) örnek olaylar ve uygulamalar, tartışma, haftalık sınav
9 Regresyon modelinde karşılaşılan problemler I (değişen varyans, çoklu doğrusallık, otokorelasyon) örnek olaylar ve uygulamalar ve tartışma, haftalık sınav
10 Dummy değişken ve ekonometride kullanımı Tartışma ve uygulama
11 Sınırlı bağımlı değişkenli modeller I (lojistik regresyon, logit, multinomial logit) örnek olaylar ve uygulamalar ve tartışma, haftalık sınav
12 Sınırlı bağımlı değişkenli modeller II (probit, sıralı probit) örnek olaylar ve uygulamalar ve tartışma, haftalık sınav
13 Sınırlı bağımlı değişkenli modeller III (kırpılmış regresyon, tobit modelleri) örnek olaylar ve uygulamalar ve tartışma, haftalık sınav
14 Örnek uygulama çalışmalarının paylaşılması ve tartışılması Sunum ve tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98557 1155068 Öğrenciler gerçek dünyadaki ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirebilir.
98558 1162509 Öğrenciler herhangi bir ekonomik olayla ilgili ekonometrik model kurabilir, tahmin edebilir ve değerlendirebilir.
98559 1162693 Öğrenciler ekonomik ilişkileri test etmede en uygun ekonometrik metodu seçebilir ve uygulayabilir
98560 1148290 Öğrenciler geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir.
98561 1149370 Öğrenciler ekonometrik modellerin çözümünde kullanılabilecek en az bir paket program kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur