Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB604. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarım ekonomisi lisansüstü öğrencilerine alan çalışmaları sırasında topladıkları verilerin SPSS programında veri tabanına aktarılması, analiz ve yorumlamasını uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., 2011. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara. Cramer, D. 1998. Fundemental Statistics for Social Research: Step by step calculations and computer techniques using SPSS for Windows. Routledge, London. Argyrous, G. 1997. Statistics for Social Research. MacMillan, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), belli başlı bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) ve veri analizi yöntemleri (parametrik ve parametrik olmayan istatistikler), literatür tarama, veri toplama, verileri düzenleme, analiz ve yorumla ile rapor yazma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 10 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 7 28
46 Laboratuvar Ara Sınavı 5 1 5
47 Laboratuvar Sınavı 2 2 4
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Dersin kapsamı ve Amacının Belirtilmesi
2 2. Örnekleme yöntemi
3 3. Varsayım ve Değişkenler
4 4. Araştırma Tasarımı
5 5. Veri analizi için uygun istatistik tekniğinin seçilmesi
6 6. SPSS ‘de veri dosyası oluşturma
7 7. Verilerin Betimlenmesi: Frekans Dağılımı
8 8. Basit ve Kısmi Korelasyon
9 9. İlişkisiz ölçümlerde ortalama Puanların karşılaştırılması (t-testi, varyans analizi)
10 10. Ara sınav
11 11. İlişkili ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması
12 12. Tek örneklem ki-kare testi, iki değişken için ki-kare testi
13 13. Mann Whitney-u testi- Kruskal Wallis H-testi
14 14. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547027 Araştırma kavramı, süreci ve aşamalarını öğrenir.
2 1547025 Araştırma yöntemleri, araştırma sorusu, hipotez ve değişken türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1547026 SPSS paket programınında veritabanı oluşturur, veri girer, düzenler, analiz yapar, sonuçları yorumlar.
4 1547028 Araştırma sonucu elde edilen değişkenlere uygun hipotez kurar, analiz yöntemlerini seçer, analiz eder ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek