Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102036022000 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, araştırma kavramı, araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı, saha çalışması, veri analizi ve tez raporlama hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neuman, W.L. 1997.Social Research Methods.Allyn and Bacon:Boston

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım Ekonomisi alanındaki temel yaklaşımlar, araştırma metotları (kalitatif ve kantitatif), öğrenci-danışman ilişkileri, araştırma konusunun seçimi, master tezlerinin dizaynı, planlanması ve yürütülmesi, literatür tarama ve bunların kritik olarak incelenmesi, araştırma amaçları ve hipotezlerin belirlenmesi, araştırma alanının belirlenmesi, örnekleme yöntemleri, deneklerin seçimi, alanda veri toplama (mülakat, anket, gözlem, grup tartışması vd), analiz ve yorumlanması ve tez yazım konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; dersin genel işleyişi konusunda bilgilendirme, kaynakların tanıtılması. Bilim ve bilimsel araştırma, etik kurallar
2 Bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun/probleminin belirlenmesi, kaynak taraması
3 Eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, araştırma sorularının ve amaçlarının ifade edilmesi
4 Bilimsel araştırmada veri; ikincil veriler, birincil veriler
5 Araştırmalarda ölçme ve ölçekler
6 Araştırma evreni ve örnekleme
7 Nicel araştırma yöntemleri, Anket yöntemi, soru formlarının hazırlanması
8 Ara sınav
9 Nicel analiz yöntemleri, uygun analiz yönteminin seçimi
10 Nicel analiz yöntemleri
11 Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
12 Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
13 Araştırma raporunun yazılması
14 Araştırma raporunun yazılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123588 1211928 Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını öğrenir.
123589 1212573 Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular.
123590 1190043 Nicel veya nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edilen bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz etme ve analiz sonuçlarını yorumlama becerisi kazanır
123591 1200807 Bilimsel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
123592 1205373 Bilimsel araştırmada bilimsel ahlak ve etik değerleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur