Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102036082000 Tarım İşletmelerinin Analiz Yöntemleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisi prensipleri, üretim araçları, tarım işletmelerinin analizi, yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler doğrultusunda, öğrencilere tarım sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki yeri ile ilgili yorum gücü kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

doç.dr.osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A, 2002. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 3 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarım ekonomisi ile ilgili kavramlar, prensipler 1-Hafta.pdf
2 Tarımsal faaliyetin özellikleri 2-Hafta.pdf
3 Ekonomik kalkınmada tarım sektörünün yeri ve önemi 3-Hafta.pdf
4 Tarımsal arazi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi 4-Hafta.pdf
5 Tarımın milli gelir içindeki payı, dış ticaret, tarımsal yatırımlar 5-Hafta.pdf
6 Tarım işletmelerinin özellikleri 6-Hafta.pdf
7 Türkiye tarımının genel problemleri 7-Hafta.pdf
8 Tarımsal üretim araçları (arazi, işgücü, müteşebbis, sermaye) 8-Hafta.pdf
9 Aktif ve pasif sermaye unsurları 9-Hafta.pdf
10 Ara sınav
11 Tarımsal faaliyete ait değişken masraflar 10-Hafta.pdf
12 Tarımsal faaliyete ait sabit masraflar 11-Hafta.pdf
13 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (gayri safi üretim değeri, brüt kâr, gayri safi hasıla) 12-Hafta.pdf
14 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (saf hasıla, tarımsal gelir, safi kâr) 13-Hafta.pdf
15 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154902 Tarım işletmelerinin üretim ve masraf fonksiyonları doğrultusunda ileriye dönük planlar geliştirebilir.
2 1164675 Tarım sektörü ile diğer sektör özelliklerini karşılaştırabilir.
3 1172156 Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tartışabilir.
4 1173991 Tarımsal faaliyetin özelliklerini ana hatlarıyla belirtir.
5 1176895 Tarım işletmelerine ait girdi-çıktı katsayılarını analiz eder ve sonuçları yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek