Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Hukukunun Gelişimi, Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri
2 Çevre Hakkı ve Anayasal Statüsü
3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Hakkı
4 Çevre Hukukunun Temel İlkeleri (Önleme İlkesi, İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi, Entegrasyon İlkesi)
5 Çevre Hukukunun Temel İlkeleri (Kirleten Öder İlkesi, Katılım İlkesi, İhtiyat İlkesi)
6 Çevresel Bozulmanın Önlenmesi ve Kirlilik Kontrolü (İdarî Usûller ve Müeyyideler)
7 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Uygulamalı Örnekleri
8 Ara sınav
9 Çevre Tahribatının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler
10 Çevre Hukukunda Cezai Sorumluluk Boyutu ve Cezai Sorumluluğun Çevrenin Korunmasındaki Rolü
11 Çevreyi Kirleteninin Hukukî Sorumluluğu
12 Çevreyi Kirleteninin Hukukî Sorumluluğu
13 Çevre Hukukunun Milletlerarası Boyutları
14 Mevzuatımızın Milletlerarası Mevzuata Uyumunun Değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123468 1428974 Çevre hukukunun temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
123469 1429153 Çevre hukukuyla ilgili önerilerde bulunabileceklerdir.
123470 1436569 Çevre korumayı amaçlayan ülke içi ve ülke dışı kuruluşları bilir.
123471 1429586 Çevreyi ilgilendiren hukuki mevzuata ve yollara nasıl başvurulacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur