Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tarım ekonomisi alanında öğrenciye teorik bilgilerin aktarılması, kaynaklardan yararlanma tekniklerinin öğretilmesi, bilimsel yazım tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin tez çalışmasında karşılaşacağı teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN, Doç.Dr. Mehmet BOZOĞLU, Doç.Dr. Kürşat DEMİRYÜREK, Doç.Dr. Osman KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) CRAMER, D. (1998). Fundamental Statistics for Social Research: Step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for Windows. London and New York: Routledge 2)NACHMIAS, C.F. and NACHMIAS, D. (2003). Research Methods in the Social Sciences (Fifth Edition). London: Edward Arnold. 3)BELL, J. (1993). Doing Your research Project (second edition), Open University Press: Buckhingham 4) PHILLIPS, E.M. and PUGH, D.S. (1996). How to get a PhD, Open University Press: Buckhingham 5)HOWARD, K. and SHARP J.A. (1994). The Management of a Student Research Project Cambridge. University Press, Cambridge. 6)Tarım Ekonomisi alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım ekonomisi ana bilim dalındaki öğretim üyelerinin uzman olduğu alanlardaki bilgi ve deneyimlerinin öğrenciye aktarılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel araştırma yöntemleri Tartışma
2 Araştırma tasarımı ile ilgili ön tartışmalar Tartışma, örnek çalışmaların incelenmesi
3 Konu ile ilgili literatürün araştırılması, özetlenmesi ve sentezlenmesi (özgünlük açısından, yöntem açısından vb.) Tartışma, örnek çalışmaların incelenmesi
4 Söz konusu literatür taraması sonucu elde edilen makale ve kaynakların irdelenmesi Tartışma,
5 Analizde kullanılabilecek metotların incelenmesi ve seçimi Tartışma, örnek çalışmaların incelenmesi
6 Analiz yöntemlerinin teroik olarak çalışılması Literatür taraması, önceki araştırmalar, tartışma
7 Örnek veriler ile analiz yöntemlerinin uygulanması Gerçek dünya problemleri, örnek olay
8 Araştırma tasarımının netleştirilmesi Örnek olaylar
9 Araştırma tasarımının akademik kurulda sunulması
10 Tartışma çerçevesinde araştırma tasarımının şekillendirlmesi Gerçek dünya problemleri, örnek olay
11 Araştırma metodolojisinin uygulama planının hazırlanması Gerçek dünya problemleri, örnek olay
12 Araştırma verilerinin temini Literatür taraması, önceki araştırmalar, tartışma
13 Verilerin analizi, sonuçların yorumu ve önerilerin oluşturulması
14 Rapor yazımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
102044 1186815 Yüksek lisans tezi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri bilir, açıklayabilir ve tartışabilir.
102045 1198275 Tez konusu ile ilgili teorik bilgileri tez çalışmasında uygulayabilir.
102046 1190765 Amaçlarına ulaşmada ve hipotezlerini test etmede takip edeceği metodolojiyi belirleyebilir ve uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur