Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Meralar ile ilgili her türlü tasarrufta, uyulması gereken kanuni düzenlemeler hakkında bilgi edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat Uzun

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

Güncel mera haberlerinin takibi, İl Otlatma Planı Valilik Genel Emirlerinin incelenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mera kanunu, 2013. www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=75‎ 2. Mera kanunu yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23419, www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5057...‎ 3. Mera kanunu uygulama talimatları. TALİMATLAR - Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 4. Tarım il müdürlüğü sitelerindeki mera çalışmaları ile ilgili bilgiler. 5. Çeşitli makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

4342 sayılı mera kanunun süreci, mera kanunu, mera yönetmeliği ve uygulama talimatları, mahkeme kayıtları, mera komisyon kayıtları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 15 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 9 4 36
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 4 8 32
17 Alan Çalışması 2 10 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 3 6 18
28 Makale Kritik Etme 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mera yönetiminin tarihçesi 1. Hafta - Türkiye'de mera kanunu uygulamalarının tarihsel gelişimi.pdf
2 Birinci Bölüm: 4342 Mera kanunu, Mera yönetmeliği ve Uygulama Talimatları Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar 2. Hafta - Mera kanunu.pdf
3 İkinci Bölüm: Uygulama Esasları (Komisyon, Teknik Ekip ve Mera Yönetim Birliklerinin Çalışma Esasları, Uygulama Normları) 3. Hafta - Mera yönetmeliği.pdf
4 İkinci Bölüm: Uygulama Esasları (Mera, yaylak ve kışlakların kiralanması, ihale aşaması, kiracının yükümlülükleri) 4.2. Hafta - Bingöl Mera İhale Listesi 2019.pdf
5 Mera kira sözleşmesi ve şartnamesi örneği incelenmesi 5.1. Hafta - Kiralama sözleşmesi MARDİN örneği.docx
6 Mera kiralama projesi değerlendirme komisyon raporu, mera geri dönüşüm sözleşmesi ve kiralama ihalesi yapılacak mera parselleri formu incelemesi 6.1. Hafta - Çankırı’da Mera Kanununa Göre Mera Kiralayıp Islah Yapmanın Ekonomik Hayvancılık Yapmaya Katkısı.pdf
7 Uygulama Esasları (Tahsis amacının değiştirilmesi) 7.1. Hafta - Tahsis amacı değişikliği.pdf
8 Uygulama Esasları (Göçerlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma esasları) 8.1. Hafta - Göçerlerin meralardan yararlanması.docx
9 Ara Sınav Ara sınav (Midterm exam).pptx
10 Üçüncü Bölüm (Yaptırım ve hukuki sorumluluklar) 10. Hafta - Mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma yönetimi esasları.pdf
11 Genelge: Mera, yaylak ve kışlaklardaki otlatma yönetimi uygulama esasları örneği (Mera ıslah ve amenajman projesi otlatma planı, kroki, otlatma planı cetveli, otlatma hakkı listesi 11.1. Hafta - BAYBURT Valilik Genelgesi 2019 - Mera Yaylak ve Kışlakların Kullanımı.pdf
12 Valiliklerin İl otlatma planı örnekleri incelenmesi 12.2. GÜMÜŞHANE Valilik Genelgesi.pdf
13 Mera, yaylak ve kışlaklar hakkındaki kanun maddelerinde yapılan değişiklikler ve yürürlükten kaldırılan maddeler 13.2. Hafta - 4342 SAYILI MERA KANUNU DEĞİŞİK 14 ÜNCÜ MADDE UYGULAMALARI.pdf
14 Mera, yaylak ve kışlaklar ile ilgili anlaşmazlıklar: Mahkeme kararları ve bilirkişi rapor örnekleri 14. Hafta - Mera anlaşmazlıkları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288711 3442 numaralı mera kanununun tamamı hakkında genel bir kanaate sahip olur
2 1288712 Meralarımızın mevcut durumu hakkında mera kanununun etkisini bilir
3 1288713 Meralarımızın birlikte veya bireysel olarak kullanımının (kiralanması) avantaj ve dezavantajları hakkında yorumlar yapabilir
4 1288714 Meralarda tahsis değişikliği hakkında yorum yapabilir, karar verebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek