Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETAB610 Intercropping Systems 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders çerçevesinde aşağıda belirtilen konular üzerinde durulacak, kapama ekimlerle karışık ekim sistemleri kıyaslamalı olarak irdelenecektir. Değişik ekim sistemlerinin (kapama, karışık ekim vb) birbiri ile kıyaslamalı olarak incelenmesi, öğrencilerin bitki yetiştiriciliğinde uygulanan yetiştirme tekniğinin esaslarını ve bitkiler arasındaki rekabet ilişkilerinin daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. M. Anders, M. V.Potdar and C. A. Francis, 1996. Significance of Intercropping in Cropping Systems, pages: 1-17, in 0. Ito, C. Johansen, J.J. Adu-Gyamfi, K. Katayama, J. V. D. K. Kumar Rao and T.Jj. Rego (Eds.),Dynamics of Roots and Nitrogen in Cropping Systems of the Semi-Arid Tropics. , Japan International Research Center for Agricultural Sciences. Ofori, F., and Stern W.R. 1987. Cereal-legume intercropping systems. Advances in Agronomy 40:41-90. M. M. Anders, M. V.Potdar and C. A. Francis, 1996. Papendick, R. I., Sánchez, P. A., Triplett, G. B., American Society of Agronomy., Crop Science Society of America., & Soil Science Society of America. (1976). Multiple cropping: Proceedings of a symposium. Madison, Wis: ASA. Pekşen, E., A. Gülümser, 1995. Karışık ekimin Karadeniz bölgesi tarımındaki önemi ve bazı yemeklik baklagil ve buğdaygil bitkilerinin karışık ekimde kullanılabilme imkanları. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak 1995), 307-315, Samsun. Pekşen, E., A. Gülümser, H. Bozoğlu, 1999. Karışık ekim sistemlerinin verimliliğini etkileyen bazı agronomik faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (3): 204-218. Pekşen, E., A. Gülümser, 2000. Karışık ekim sistemlerinde bitkiler arasındaki rekabet ilişkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 97-104. Pekşen, E., 1988. Mısır ve bodur fasulyenin karışık ekiminde en uygun ekim şekli, düzenlemesi ve zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Gülümser, E., A. Gülümser, E. Pekşen, 2009. Karışık ekim sistemlerinde biyolojik azot fiksasyonu. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19-22 Ekim 2009), Poster Bildiriler, 621-624, Hatay. Pekşen, E., 2013. Karışık ekim sistemlerinin etkinliğini belirlemede kullanılan eşitlikler. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10-13 Eylül 2013), 959-964, Konya.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders içeriği olarak karışık ekimin tanımı, sınıflandırılması, karışık ekim sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, değişik karışık ekim yöntemleri ve yetiştiricilik uygulamaları, sistemin etkinliğini etkileyen faktörler, karışık ekim sistemlerinin etkinliklerinin ortaya konulmasında kullanılan değerlendirme yöntemleri konuları üzerinde durulmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.