Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE612 Çevirimbilim ve Çeviri Teknikleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çeviri etkinliği ile ilgili kavramların çeviri bilim sürecine kadar gelişimini göstererek öğrencilere üst bilinç kazandırmak. Çeviri bilim kavramlarına ve terimlerini açıklamak ve problemlere yaklaşım yöntemi sağlamak, kuramsal bilginin akademik ve uygulama alanında sorgulanmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. HASAN BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Yazıcı Mine (2005), Çeviri Bilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual, İstanbul. Göktürk Akşit, Çeviri: Dillerin Dili, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. EK KAYNAK :Dergiler,(Der Spiegel, Deutschland v.b.), Tarih, sanat ve genel kültür içerikli kitap ve Makaleler Dr. Heinz Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, Dresden 1993. Duden Band 11, Redewendungen, Brockhaus AG., Mannheim 1992. Kurt Krüger-Lorenzen, Deutsche Redensarten, FMA Verlag Wiesbaden 1990. Heinz Griesbach-Dora Schulz, 1000 idiomatische Redensarten Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Almanca öğretiminde çevirinin yeri, önemi, rolü, çeviride güncel yaklaşımlar, çeviri teknikleri ve türleri, çeviri ve anlam bağıntısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeviribilime genel bir bakış
2 Çeviribilimdeki temel kavram ve kuramlar
3 Tarihte çeviri
4 Antik Yunandan Roma Uygarlığına, Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine kadar ki çeviri etkinliği
5 Çeviri ve dilbilim odaklı yaklaşımlar
6 Yapısal dilbilim,bildirişim kuramı, üretici dönüşümlü dilbilim anlayışı, söylem, metinsellik, bilişsel dilbilim, dil ve düşünce ve edinç kavramlarının çeviri ile ilişkileri
7 Çeviribilim ve dilbilim odaklı yaklaşımlar
8 Çeviri yöntemleri, eşdeğerlik, edimsel ve anlamsal çözümleme
9 Arasınav
10 Çeviri bilim odaklı yaklaşımlar ve kuramlar
11 Çeviri bilim ve işlevsellik
12 Çeviri teknikleri
13 Çeviri tekniklerini çeşitli metin ve metin türleri üzerinde uygulama ve değerlendirme
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229995 Çeviribilimin temel kavram ve kuramlarını bilir.
2 1229996 Çeviri tekniklerini bilir ve uygular.
3 1229997 Çeviribilimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1229998 Çeviribilimin disiplinler arasındaki yeri ve önemini kavrar.
5 1229999 Çeviri-yorumbilim-dilbilim ilişkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 2
2 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3
4 2 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4
5 2 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek