Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE612 Çevirimbilim ve Çeviri Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çeviri etkinliği ile ilgili kavramların çeviri bilim sürecine kadar gelişimini göstererek öğrencilere üst bilinç kazandırmak. Çeviri bilim kavramlarına ve terimlerini açıklamak ve problemlere yaklaşım yöntemi sağlamak, kuramsal bilginin akademik ve uygulama alanında sorgulanmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. HASAN BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stolze Radegundis (2008), Übersetzungstheorien, Gunter Narr Verlag, Tübingen. Koller Werner (2011), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, A.francke Verlag,Tübingen und Basel. Yazıcı Mine (2005), Çeviri Bilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual, İstanbul. Göktürk Akşit, Çeviri: Dillerin Dili, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. EK KAYNAK :Dergiler,(Der Spiegel, Deutschland v.b.), Tarih, sanat ve genel kültür içerikli kitap ve Makaleler Dr. Heinz Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, Dresden 1993. Duden Band 11, Redewendungen, Brockhaus AG., Mannheim 1992. Kurt Krüger-Lorenzen, Deutsche Redensarten, FMA Verlag Wiesbaden 1990. Heinz Griesbach-Dora Schulz, 1000 idiomatische Redensarten Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Almanca öğretiminde çevirinin yeri, önemi, rolü, çeviride güncel yaklaşımlar, çeviri teknikleri ve türleri, çeviri ve anlam bağıntısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 5 10
5 Derse Katılım 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zur Vorgeschichte
2 Relativistisch orientierte Theorien
3 Universalistische Übersetzungstheorie
4 Der Übersetzungsvorgang als interlingualer Transfer
5 Die sprachenpaarbezogene Übersetzungswissenschaft
6 Übersetzungswissenschaft und Äquivalenzdiskussion
7 Textlinguistik und übersetzungsrelevante Texttypologie
8 Die pragmatische Dimension beim Übersetzen
9 Die Rolle der literarischen Übersetzung
10 Arasınav
11 Übersetzungsforschung als Feldtheorie/ Übersetzungswissenschaft als Interdisziplin/ Translationstheorie als Handlungstheorie
12 Die funktionale Translation/ der didaktische Übersetzungsauftrag/ Übersetzen und Ideologie
13 Übersetzen als Interpretation
14 Das hermeneutische Denken/ Kognitionspsychologische Prozessforschung zum Übersetzen
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383685 Çeviribilimin temel kavram ve kuramlarını bilir.
2 1408453 Çeviri tekniklerini bilir ve uygular.
3 1408547 Çeviribilimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1384295 Çeviribilimin disiplinler arasındaki yeri ve önemini kavrar.
5 1405334 Çeviri-yorumbilim-dilbilim ilişkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75721 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75720 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75711 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75710 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75719 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75713 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75709 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75712 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75714 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75716 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75715 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75718 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 75717 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek