Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kültür taşıyıcısı ve kurucusu olarak dilin temel işlevleri irdelenecek. Dil öğretimi-öğrenimi sürecinde kültürlerarası iletişim boyutu üzerinde durulaca. Nasıl bir yabancı dil öğretimi-öğrenimi olmalı sorunsalı tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali YAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güvenç, Bozkurt (1994), İnsan ve Kültür (6. baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi. ______ (2002), Kültürün ABC’si (2. baskı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Kafesoğlu, İbrahim (1998), Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları. Kaplan, Mehmet (2010), Kültür ve Dil (26. baskı), İstanbul: Dergâh Yayınları Baumgratz, Gisela (1995). Language, culture, and global competence: an essay on ambiguity. European Journal of Education, vol 30 (4) 437. Brennais, Don (2002). Some cases for culture. Human Development, vol 45 p 264. -https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1991_num_44_4_1986 -https://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-341.html

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dili, yabancı dil, kültür ilişkisi, yabancı dil öğretimi-öğreniminin kültürel boyutları ve kültürlerarası iletişim bağlamında incelemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil ve Kültürün tanımları Dil ve toplum.
2 Dil Kültür İlişkisi hakkında yapılan çalışmalara genel bakış
3 Dil kültür ilişkisi bağlamında çok dillilik
4 Yabancı dil öğretiminde hedef dil ve kültür ilişkisi
5 Yabancı dil öğretim metod kitaplarınında dil kültür ilişkisinin incelenmesi
6 Türkçe öğretim metod kitaplarında dil kültür ilişkisinin incelenmesi
7 Vize
8 Yabancı Dil öğretiminde dil ve kültürel erazyon
9 Fransız dilinin Türk dili ve kültürünü etkileme dönemleri
10 Tanzimat Edebiyatında Fransızcanın etkisinin incelenmesi
11 Cumhuriyet Döneminde Fransızcanın Yerine genel bir bakış
12 Türkiyede Fransızca Eğitim veren kurumların incelenmesi
13 Milli Eğitim Bakanlığı nın hazırladığı Fransızca Metod Kitaplarının Dil Kültür ilişkisi bağlamında incelenmesi
14 Erasmus öğrencilerinin Fransız kültürü hakkındaki izlenimleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285247 Türk ve Fransız kültürünü karşılaştırma imkânı bulur.
2 1285248 Edebiyatımızın ve dilimizin b eslendiği kaynakları keşfeder.
3 1285249 Metot kitaplarındaki dil kültür ilişkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek