Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yabancı dil öğretiminde medya dili dersinin amacı, öncelikle yeni medya teknolojilerinin bir parçası olan sosyal ağ ve diğer medya araçlarının ne olduğunu ortaya koymak ve bunların yabancı dil öğretiminde kullanılmasını açıklamaktır. Ayrıca medya dil ilişkisi bağlamında dilin stratejik olarak kullanımı ve medyada dilin sosyal ve yapısal işlevini açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alemdar, Korkmaz - Erdoğan, İrfan, Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yay., Ankara l994. Allport, Gordon-Leo Postman, "Söylenti veya Fısıltı Gazetesinin Temel Psikolojisi", (içinde) Haberleşme Teorilerine Giriş, Seçilmiş Parçalar, Çev.Ünsal Oskay, 3. baskı, Ank.Üniv. , SBF Yay., Ankara 1982. Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976. --------- , Retorik, 2. baskı, Çev.Mehmet Doğan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1995. Baltaş, Zuhal, Acar Baltaş, Bedenin Dili, 9. baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992. Başkan, Özcan, Lenguistik Metodu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1967. ---------- , Bildirişim- İnsan Dili ve Ötesi, Altın Kitaplar, İstanbul, l988. Bennett, W.Lance, Politik İllüzyon ve Medya, Çev. Seyfi Say, Nehir Yay., İstanbul, 2000. Berryman, C.L.,- L.R Wilcox, "Attitudes Toward Male and Female Speech : Experiment on the Effect of Sex Typed Language", Western Journal of Speech Communication, n:44, 1980. Beubien, Michael P. - John S.Wyeth (Ed.), Media and Public Opinion, New York Univ. Press, 1994. Burgoon, M., J.P. Dillard - N.E.Doran. "Friendly or Unfriendly Persuasion : The Effect of Violations of Expectation by Males and Females", Human Communication Research: n:10, 1983. Cassirer, Ernest, İnsan Üstüne Bir Deneme, Çev. Nejla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul, l980. Cohen, S, Folk Devils and Moral Panics, 2. baskı, Robertson, Oxford, 1980. Condon, John C, Kelimelerin Büyülü Dünyası, Anlambilim ve İletişim, Çev. Murat Çiftkaya, İnsan Yay., İstanbul, 1994. Connell, I, "Television News and Social Contract", (içinde) Culture, Media, Language, S. Hall, D. Lowe- P.Willis (Der.), Hutchinson, London, 1980. Cüceloğlu, Doğan, "Dil Politikası Yönünden Kelime Türetimi / Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, Ayrı Basım, Ed.Fak.Mat., İstanbul, 1974. ---------- , Yeniden İnsan İnsana, 5. baskı, Remzi Kitabevi, 1993. ----------- , İnsan ve Davranışı, 4. baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. Dijk, Teun A.Van , News as Discourse, LEA Publication, New Jersey, 1988. --------- , "Söylem Çözümlemesi Alanında Yapılan Çalışmalar, Yeni Söylem Olarak Haber-Haberin Bir Söylem Biçimi Olarak İncelenmesi", Çev. Yurdanur Salman, Kitap Dergisi, n: 6, l994. Dökmen, Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay., İstanbul, 1994. Duvarcı, Sevil (Der.), "Dil ve Konuşma Yeteneği Doğuştan", Cumhuriyet Bilim Teknik, s. 771, Şubat 1998. Ellis C. Henry, R. Reed Hunt, Fundamentals of Cognitive Psychology, 5. Baskı, Mc Graw Hill, New York, 1993. Erdoğan, İrfan- Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990 Foucault, Michel, Kelimeler ve Şeyler, İnsan Biliminin Bir Arkeolojisi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, İstanbul, 1994. Freedman,J, L., D.O.Sesars,J.M.Carlsmith, Sosyal Psikoloji, 2. baskı, Çev. Ali Dönmez, İmge Kitabevi., Ankara, 1993. Geis, Michael, The Language of Politics, Ohio State University Publication, Columbia ,1987. Gerhard, Leitner, (Ed.),"Language and Mass Media", International Journal of the Sociology of Language, n: 40, Mouton Publishers, Amsterdam, 1983. Goffman, Erving, Forms of Talk, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1987. Greenberg, B.S., "The Diffusion of News about the Kennedy Assassination" Public Opinion Quarterly, n: 28, 1964. Guiraud, Pierre, Anlambilim, Çev. Berke Vardar, Kuzey Yay., Ankara, l984. Güz, Nükhet, Sesler ve Kurallar, Der yay., İstanbul 1992. Havelock, Eric A., The Muse Learns to Write-Reflection on Orality and Literacy from Antiquity to the Present, New Haven and London, Yale Univ. Press, 1989. Hortaçsu, Nuran, İnsan İlişkileri, İmge Kitabevi, Ankara, 1991. Howard, Davis, H. - Paul Walton, "Sources of Variation in News Vocabulary : A Comparative Analysis", Journal of the Sociology of language, (Ed.)Gerhard Leitner , n: 40, Mouton Publishers, Berlin- New York-Amsterdam, 1983. Hymes, Dell, Foundations in Sociolinguistics, 4. Ed.,Univ.of Pennsylvania Yay., l979. İnal, Ayşe, "Medya , Dil ve İktidar Sorunu", İletişim dergisi, Gazi Üniv. İletişim Fak., Yaz (3), 1990. Kağıtçıbaşı, Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, 3. Baskı, Cem Ofset, 1983. Katz,E,- P.F.Lazarsfeld. "Personal Influence" (içinde) The Flow of Mass Communication, Free Press, New York, 1965. Kelley, Harold, H."The Warm-Cold Variable in First Impression of Persons", Journal of Personality, n:18, 1974. Lamizet, Bernard, "Semiotique et les Communication de Masse Problemes Theoriques", International Journal of the Sociology of Language, Gerhard Leitner (Ed.) , n: 40, Mouton Publishers, Berlin- New York- ¬Amsterdam, 1983. Lanoue, David J., "Cognitive Consistency, Political Knowledge and the l980 Presidential Debate, , Cognitive Consistency, Political Knowledge and the l980 Presidential Debate", Public Opinion Quarterly, Chicago Univ. Press, Summer l992. Maletzke, Gerhard, Intercultural and International Communication, (içinde) International & Intercultural Communication,.Heinz Dietrich Fisher (Ed.), Communication, Art Books, Hasting House Publication, New York, 1976. Mc Croskey, James C., ve R. Samuel Merhley, "The Effect of Message Organization and Non Fluency on Attitude Change and Source Credibility", Speech Monographs, s: 6, l969. Mc Ewen, J. William, ve B.S. Greenberg, "The Effect of Message Intensity on Receiver Evaluation of Source, Message and Topic", Journal of Communication, s: 20, l970. Meillet, A, Dillerin Yapısı ve Gelişmesi, Haz. Berke Vardar- H. Meriç, Dönem Yay., İstanbul, 1974. Merrill, John, "How Time Stereotyped Three U.S. President", Journalism Quarterly, Autumn, 1965. Moles, Abraham A., Kültürün Toplumsal Dinamiği, Çev. Nuri Bilgin, Ege Ünv. Yay., İzmir, 1983. Morris, Charles, Sign, Language and Behavior, New York. Univ. Press, 1994. Ong, Walter, Sözün Teknolojileşmesi, Metis Yay., İstanbul, l995. Oskay, Ünsal, İletişimin ABC'si, 2. baskı, Simavi Yay., İstanbul, 1994. ---------- , (önsöz), Jean M.Domenach , Politika ve Propaganda, 2. baskı, Çev. Tahsin Yücel, Varlık Yay., İstanbul, l995. Özerkan, Şengül, “Kamuoyu Araştırmalarının Karar Verme Sürecine Etkisi,” Marmara İletişim Dergisi, s.1, Aralık l992. --------- , "İktidarlar 'Söyler'; Muhalefet, 'İddia Eder", Nehir Dergisi, s:17, Şubat 1995. Özkırımlı, Atilla, Dil ve Anlatım, Ümit Yay., Ankara, l994. Pateman, R, Language Truth and Politics : Toward a Radical Communication, East Lewes, Sussex, Jean Stroud, l980. Postman, Neil, Televizyon, Öldüren Eğlence- Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yay., İstanbul, l994. Price- Vincent, John Zaller, "Who Gets The News? Alternative Measures of News Reception and Their Implication for Research, Public Opinion Quarterly, Summer, l993. Rigel, Nurdoğan "Medyaland'de Kullanılan Dil", İletim gazetesi, Mart, 2001. Saussure, Ferdinand D., Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Birey Toplum Yay., Ankara, 1985 Schober, Otto, Beden Dili- Davranış Aracı, Çev., Süeda Özbent, Arion Yay., İstanbul, 1994. Severin, J,Werner, James W. Tankard, İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev. Ali Atıf Bir-Serdar Sever, Kibele Sanat Merkezi, Eskişehir, l994. Sharp, H- T. Mc Clung, "Effect Organization on the Speaker's Ethos" Speech Monographs, s.33, l966. Shoemaker, Pamela ve Stephen D. Reese, "İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi". (içinde) Medya Kültür ve Siyaset, Süleyman İrvan (Der.), Ark yay., Ankara, 1987. Smith, A.D. "Towards a Global Culture", Theory, Culture and Society, n.7, June, 1990. Sözen, Edibe, "Popüler Söylem Üretici Medya" , Nehir Dergisi, s:17, Şubat 1995. Şerif, Muzaffer, Sosyal Kuralların Psikolojisi, Çev. İsmail Sandıkçıoğlu, Alan Yay., İstanbul, l988. Tichenor,P.J., G.A:Tichenor, G.A. Donohue, C.N.Olien, "Mass Media Flow and Differential Growth in Knowledge." Public Opinion Quarterly, n:30, 1970. Ting, Stella-Elizabeth Schiff, Mass Media Effect Across Culture, Ed. Felipe Korzenny, Sache Publication, London, 1994. Tolan, Barlas, Galip İsen, Veysel Batmaz, Sosyal Psikoloji, Adım Yay., Ankara, l991. Tubbs, Stewart L.,- Sylvia Moss, Human Communication, 6. baskı., McGraw-Hill, 1991. Uçkan, Uçkan, (der.), "Konuşma Biçiminin de Cinsiyeti Var", Yeni Yüzyıl gazetesi, 27.11.1993. Vardar, Berke, Nükhet Güz, Rıfat Güzelşen, Erdim Öztokat, Başlıca Dilbilimi Terimleri, Hüsnü Tabiat Bas., İstanbul, 1978. Vygotsky, L.S., Düşünce ve Dil, Çev. Semih Koray, Kaynak Yay., İstanbul, 1985. Wells, Calvin, Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, Remzi Kitabevi, İstanbul, l993. Wendryes, Joseph, Dil ve Düşünce, Çev.Berke Vardar, Yeni İnsan Yay., n: 8, t.y. Yücel, Tahsin, Dil Devrimi ve Sonuçları, TDK Yay., Ankara, 1982. Yüksel, A. Haluk, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil ve iletişim kavramları ve özellikleri, medya ve dil kuramları, medyada dilin sosyal ve yapısal işlevi, retorik ve haberde söylem çözümlemesi yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dille ilgili genel kavramlar.
2 Dil nedir? Dil, düşünce ilişkisi.
3 Yabancı dil öğretiminde sözcüklerin anlam yükleri.
4 Yabancı dil öğretimi açısından dil ve iletişim.
5 İletişim biçimleri, öğrenme dil ve algı.
6 Yabancı dil öğretimi açısından dilin stratejik olarak kullanılması.
7 Retorik ve haberde söylem.
8 Haber retoriği.
9 Ara Sınav
10 Söylem analizi.
11 Medya dilinin sosyal ve yapısal işlevi.
12 Kitle iletişim araçlarında sosyal ve dilsel işleyiş.
13 Kitle iletişim araçlarının dilde yapısal etkileri.
14 Haber dilinin yönlendirici etkisi ve yabancı dil öğretiminde yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259343 Dille ilgili genel kavramları kavrar.
2 1259344 Dil ve iletişim kavram ve kuramlarını öğrenir.
3 1259345 Öğrenme dil ve algı arasında bağ kurar.
4 1259346 Dilin stratejik olarak kullanılması, retorik ve haberde söylem hakkında bilgiye sahip olur.
5 1259347 Medyada dilin sosyal ve yapısal işlevini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek