Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, anlamı tanımlamak ve zihinsel bir olgu olarak anlam yorumlama süreçleri açıklamaktır. Anlam bilimiyle ilgili temel varsayımların, araç ve yöntemleri de öğrencilere verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bach, Emmon. 1989. Informal lectures on formal semantics. Albany, NY: SUNY Press. Chierchia, Gennaro & McConnell-Ginet, Sally. 1990. Meaning and grammar. Cambridge, MA: MIT Press. Clark, Herbert H. 1996. Using language. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Fauconnier, Gilles. 1997. Mappings in thought and language. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Fillmore, Charles. 1997. Lectures on deixis. Stanford, CA: CSLI Publications. Frawley, William. 1992. Linguistic semantics. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Jackendoff, Ray. 1983. Semantics and cognition. Cambridge, MA: MIT Press. Lakoff, George. 1987. Women, fire, and dangerous things. Chicago, IL: University of Chicago Press. Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ---- 2000. Presumptive meanings. Cambridge, MA: MIT Press. Löbner, Sebastian. 2002. Understanding semantics. London, UK: Arnold Publishers. Saeed, John I. 2003. Semantics. Oxford, UK: Blackwell. [Second, revised edition; original edition published 1997.] Talmy, Leonard. 2000. Toward a cognitive semantics. Two volumes. Cambridge, MA: MIT Press. Ungerer, Friedrich & Schmidt, Hans-Jörg. 1996. An introduction to cognitive linguistics. London, UK: Longman.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Anlambilimin farklı boyutlarını dönem boyunca ele alınır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 40 40
49 Performans 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Dictionary work 2 Predicates 3 Derivations 4 Derivations 5 Participants 6 General Summary 7 General Sumaary 8 Ara Sınav 9 Speeech Acts 10 Perlocutions 11 Felicity Conditions 12 Direct İllocutions 13 Indirect Illocutions 14 Prepositions 15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303128 Öğrenciler anlambilim çerçevesinde ilgili boyutlara dair bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 2 3 4 3 2 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek