Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dil ile toplum arasındaki ilişkiyi kavratma, dildeki eşzamanlı çeşitliliğin bireysel ve grupsal yönlerini inceleme, dilin ve toplumun bireyin kimliğinin oluşmasındaki belirleyici rolünü tartışma, dil ve cinsiyet bağıntısını inceleme, dil planlaması, çokdillilik gibi önemli toplumdilbilim kavramlarını inceleme, dili sosyal örgüsü içerisinde değerlendirebilme, Toplumdilbilimin çalışma alanları ve yabancı dil öğretiminin temelleri ile ilgili bağları kurabilmeve ilişkilendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Müfit Şenel

Ön Koşul Dersleri

İngilizce

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge. R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell. R. Fasold. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell. J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell F. Coulmas. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell. Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub. Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P. Labov, William (1972). The logic of nonstandard English. Language in the Inner City. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. Originally published 1969 in Georgetown Monographs in Language and Linguistics Lindemann, Stephanie (2002). Listening with an attitude: A model of native-speaker comprehension of non-native speakers in the US. Language in Society Lippi-Green, Rosina (1994). Accent, standard language ideology, and discriminatory pretext in the courts. Language in Society Lippi-Green, Rosina (1997). English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States. New York: Routledge. Lo, Adrienne (1999). Codeswitching, speech community membership, and the construction of ethnic identity. Journal of Sociolinguistics Pennycook, Alastair (2000). The social politics and the cultural politics of language classrooms. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters, Skutnabb-Kangas, Tove (2000). Linguistic Human Rights and Teachers of English. In Joan Kelly Hall and William G. Eggington (eds) The Sociopolitics of English Language Teaching. Buffalo, NY: Multilingual Matters,

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Dil, diyalektler ve çeşitlilikler, Pidgin ve Kreole (Sınıra yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların) dilini kullananlar, kod seçimi, topluluk konuşmaları, bölgesel ve toplumsa varyantlar, dil değişimi, dil ve kültür ilişkisi, kökenbilim ve sözcüklerin kökenini inceleme yöntemleri, dil ve cinsiyet, dil ve planlamayla ilgili çeşitli incelemeler yapmak, dil ile toplum arasındaki çok yönlü ilişkinin bireysel ve grupsal yönlerinin incelemek, dildeki eşzamanlılığı ,toplumsal etkenlerin ilişkisini ve kimliğin oluşmasındaki rolü tartışmak, dil planlaması, çok dillilik gibi toplumsal konuları tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
5 Derse Katılım 1 20 1
10 Tartışma 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 3 12 36
10 Tartışma 5 11 55
17 Alan Çalışması 2 8 16
20 Rapor Hazırlama 3 8 24
21 Rapor Sunma 3 8 24
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş- Sosyodilbilimsel relativite
2 Konuşmanın kuralları
3 Sözlü iletişim prensipleri Alan çalışmaları ve araştırma
4 İngilizce konuşanların sosyodilbilimsel davranışları Alan çalışmaları ve araştırma
5 Konuşma davranışları ve sosyal dinamikler Alan çalışması ve araştırma
6 Hatalı iletişim Alan çalışması ve araştırma
7 Dill ve kültür Alan çalışması ve araştırma
8 Ethnografi veEthnomethodoloji Alan çalışması ve araştırma
9 Ara sınav
10 Dil ve cinsiyet Alan çalışması ve araştırma
11 Sosyal sınıf farklılaşmaları Alan çalışması ve araştırma
12 Dialekler ve standard dil (Pidgin and Creole) Alan çalışması ve araştırma
13 Çiftdillilik (Diglosia, Code-switching, code-mixing..) Alan çalışması ve araştırma
14 Çokdillilik (Diglossia, Code-switching, code-choice, code-mixing.,,) Alan çalışması ve araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299043 Bu dersin sonunda öğrenciler, 1. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyi öğrenecekler 2. Dilde cinsiyet farklılıklarını araştırmayı öğrenecekler 3. Tekdilli ve çokdilli toplumlar arasındaki bağıntıyı öğreneckelr 4. Sosyal sınıf farklılıklarının, lehçe ve dialekt gibi kavramların toplumun dilini nasıl etkilediğini öğreneckelr 5. Toplumdilbilimin yabancı dil öğretimine katkılarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek