Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yabancı dil öğrenenlere yabancı dilin sosyokültürel boyutlarını ve etkilerini öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bennett, M. J. (1998) Basic Concepts of Intercultural Communication. London: Intercultural Press Bolton, K. and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge. Brookes, H. F. and Fraenkel, C. E. (1988). Life in Britain. Oxford: Heinemann International Chambers, J.K. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell Collins, A. (2001). British Life. Essex: Pearson Education Corbtt, J. (2003) An Intercultural Approach to ELT. New York: Multilingual Matters Coulmas, F. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell. Damen, L. (1987). Culture Learning: The fifth Dimension in the Language Classroom. California: Addison-Wesley. Fasold, R. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell. Fasold, R. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell. Hofstede, G. J. , Pedersen, P. B. ve Hofstede, G. (2002). Exploring Culture. London: Intercultural Press Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P. Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub. Spolsky, B. (1998). Sociolinguistics. Hong Kong: OUP Valdes, J. M. (1986). Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching. Cambridge: CUP Wardhaugh, R. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. Ders notları, ppt sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde kültürün rolü, toplum ve kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimi,hedef dil toplumu hakkında bigi, toplumsal normlar ve geleneklerin dil öğrenmedeki etkileri, kavramlar ve terimler ilişkisini öğretmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 5 1
10 Tartışma 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
41 Proje Sunma 1 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 10 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 5 5
9 Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 1 5 5
11 Soru-Yanıt 1 5 5
12 Takım/Grup Çalışması 10 5 50
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
21 Rapor Sunma 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
34 Okuma 1 5 5
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, kültürün tanımı, kültürün özellikler ve işlevleri
2 Kültür ile ilişkili kavramlar (klişeler, ön yargı, kültür şoku, vb.)
3 Kültür modelleri: Kültür soğanı- Buzdağı modeli Ulusal kültürün boyutları
4 Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf Hipotezi, Sosyokültürel Kuram-Vygotsky)
5 Dil öğretiminde sözsüz iletişimin rolü ve önemi
6 Kültürlerarası dünyada yabancı dil öğretimi Kültürlerarası etkileşim ve yabancı dil öğretimine etkisi
7 Dil-toplum, dil-cinsiyet gibi ilişkilerin yabancı dil öğretimindeki yeri ve rolü
8 Yabancı dil müfredatlarında kültürün rolü ve etkisi
9 Ara sınav
10 Kültürel farklılıkların yabancı dil öğrenimi ve öğrenenleri üzerindeki etkilerinin tartışılması Çok kültürlülüğü destekleyecek sınıf içi etkinlikler
11 Yabancı dil öğretmenlerinin dil öğretiminde sosyokültürel farkındalıklarının irdelenmesi ve tartışılması Çok kültürlü dil öğretiminde öğretmen rolleri
12 Yabancı dil öğretim kitaplarındaki sosyokültürel faktörlerin incelenmesi ve karşılaştırılması
13 Kültür öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler 21. yy'da kültür öğretimi
14 Yabancı dil öğrenme yöntemleri ve yaklaşımlarının sosyokültürel boyutları Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287528 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretiminde kültürün rolünü tartışır ve öğrenir
2 1287529 Öğrenciler bu dersde kültürlerarası etkileşimin yabancı dil öğrenimine ne yönde katkı yaptığını öğrenir
3 1287530 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarının sosyokültürel yönlerini araştırır
4 1287531 Öğrenciler bu dersde ders kitaplarında yer alan sosyokültürel ögeleri irdeler ve bunların yabancı dil öğretiminde nasıl kullanıldaklarını tartışır
5 1287532 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretmenlerinin hedef kültüre bakış açılarını ve bunu derslere nasıl yansıttıklarını tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 2 5 3 5 4 3 5 5 4
2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek