Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını öğreterek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir Ayrıca bu derse katılanların, program geliştirme kavram ve ilkelerini, program geliştirme model ve kuramlarını, programın felsefi, psikolojik, sosyal temellerini analiz edebilme, program geliştirme, uygulama ve değerlendirmede, program geliştirme kuramlarını ve modellerini kullanabilme, program değerlendirme kavramını anlama, program değerlendirme modelleri, dünyada ve Türkiye’deki program değerlendirme yaklaşımlarını karşılaştırması ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutum kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ceylan Yangın Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Apple, M, V. ve Bean, J., A. (2011) Demokratik okullar, (çev. M. Sarı), Ankara: Dipnot Yayınları. Beauchamp, G., A. (1983). Curriculum thinking. Fundamental Curriculum Decisions (Prepared by the ASCD 1983 Yearbook Commitee). Virginia: Asssociation for Supervision and Curriculum Development. Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirme. Konya. Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları, Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı-7, 27-43. Demirel, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme, (15. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. New york: Oxford University Press. Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. 2003. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Allyn ve Bacon. Richards, J. (2006). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Henkel, E. (2005). Hanbook of research in secon language teaching and learning. London: Lawrence Erlbaum. Woolfolk, A. (2001). Educational psychology. America: Ohio State University. Johnson, K. (2001). An introduction to foreign and language learning and teaching. Pearson Education. Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde program geliştirme ve yeni yönelimler, Ankara: Asil Yayın Dağıtım McNeil, J. D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. John Willey ve Sons İnc. McKernan, J. (2008). Curriculum and imagination, process theory, pedagogy and action research. London: Routledge Taylor ve Francis Group. Null, W. (1973). Curriculum from theory to practice. New York: Rowman ve Littlefıeld Publıshers, İnc. O’Neill, G. (2010). Programme design: owerview os curriculum models. UCD Teaching and Learning/ Resources: www.ucd.ie/teaching Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum (Fourth Edition). United State: Longman. Ornstein, C., Hunkins,P. (2004). Curriculum: foundation, principles and issues. New Jersey: Prentice Hall. Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları. Pinar, W. (2004). What is curriculum Theory. United State: Lawrence Erlbaum Associates İnc. Posner, G.J. (1992). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill İnc. Schiro, M., S. (2008). Curriculum theory: conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles: Sage Publications. Sezgin, İ. (2000). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Taba, H. (1962). Curriculum development theory and practice. New York: Harcourt, Brace ve World, İnc. Tanner, D. Tanner, L. N. (1975). Curriculum development. New York: MacMillan Publishing Co. İnc. Tyler, R.W. (1969). Basic principles of curriculum and instruction: The University of Chicago Press. Wiles, J. 2005. Curriculum essantials. Pearson Education İnc. Wiles, J. ve Bondi, J. 2007. Curriculum development. Pearson Education İnc. Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirme ilkeleri ve geliştirme sürecinin temel öğeleri kuramsal olarak ele alınır. ELT alanında program geliştirme süreçleri ve modelleri örnekleriyle birlikte tartışma. Yapısal, işlevsel, işlevsel-kavramsal gibi program desenleri ve diğer modern müfredat örneklerinin karşılaştırılması. Bu derste, program geliştirme sürecinin yapısı, program düzenleme, program yapma, program yamama gibi kavramların bilimsel açıklaması, program geliştirme sürecinin ilkeleri, program geliştirme sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ile program değerlendirme yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve değerlendirme uygulamaları konularında bilgi ve beceri kazanılacaktır. Program geliştirme ve program değerlendirme arasındaki ilişki, program değerlendirmeye duyulan gereksinim, program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, program değerlendirmede rol alanlar, program değerlendirme karşılaşılan güçlükler, dünyada ve Türkiye’de yapılan belli başlı program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 6 84
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, temel kavramlar, terminoloji
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri
3 Eğitimde program geliştirme ve modelleri
4 Eğitimde program geliştirme süreçleri
5 Programı geliştirme modelleri
6 Program tasarım süreci
7 Program tasarım / geliştirme yaklaşımlar
8 Eğitim programlarının ögeleri
9 Eğitim / öğretim planları ve süreci
10 Ara Sınav
11 Program değerlendirme yaklaşımları
12 Eğitim durumlarıyla ilgili değişkenle
13 Müfredat geliştirme sürecinde hazırlık aşamaları
14 Yeni yabancı dil müfredatının özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504973 Program geliştirme ile ilgili temel kavramaları açıklar.
2 1504974 Program geliştirmenin kuramsal temellerinden her birisini açıklar
3 1504975 Program geliştirme alanında yer alan model ve yaklaşımları karşılaştırır.
4 1504976 Program geliştirme alanında yer alan model ve yaklaşımları karşılaştırır
5 1504977 Programa tasarımı yaklaşımlarına ve modellerine ait örnekleri inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek