Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders ile mesleki müzik eğitimi almış olan bireylerin/müzik öğretmenlerinin; Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerini incelemesi ve bunları müzik öğretimine uyarlaması, Müzik öğretimine yönelik olarak geliştirilmiş olan genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerini inceleyip kavraması, Söz konusu müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Ali UÇAN (2005), Müzik Eğitimi, 3. Basım, Evrensel Müzikevi Yayınları, Ankara. 2 Ali UÇAN, Gökay YILDIZ, Ertuğrul BAYRAKTAR (1999), İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur. 3 Çeviren: Hikmet Y. CELKAN, Pedagojinin Metodları, Çağdaş Bilimler ve Sorunlar Dizisi, 1995, Ankara. 4 Oliver HOUDE, Çocuk Psikolojisi, Dost Yayınları, 2006, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri, müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri, müziksel öğrenme-öğretme süreçleri, farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bunların müzik öğretimine uyarlaması, genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerinin incelenmesi, söz konusu müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi, müzik öğretim yöntemlerinin kullanılmasında uygulanan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımların incelenmesi, farklı düzeylerde müzik öğretimi alan öğrencilere hangi pedagojik yaklaşımla ve nasıl bir müzik eğitimi verilebileceğini içeren örnek uygulamaların yapılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri - -
2 Müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu - -
3 Müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri - -
4 Müziksel öğrenme-öğretme süreçleri - -
5 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bu yöntemlerin müzik öğretimine uyarlaması - -
6 Müzik öğretiminde kullanılan genel öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
7 Müzik öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
8 Müzik öğretiminde kullanılan özgül öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
9 Müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -
10 Müzik öğretim yöntemlerinin ilkokul müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -
11 Müzik öğretim yöntemlerinin orta okul müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300739 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerini müzik öğretimine uyarlayabilme
2 1300742 Müzik öğretimine yönelik olarak geliştirilmiş olan genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerini kavrayabilme
3 1300743 Müzik öğretim yöntemlerini farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde kullanabilme
4 1300744 Müzik öğretiminde kullanılan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımları uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.