Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders nota yazımının teknik ve kuramsal açıdan (bilgisayar kullanılarak) temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ferit BULUT

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mahmut R. Gazimihal (1961), Musiki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi Otto Karolyi, (2005), Müziğe Giriş, Pan Yayınları, 4. Basım Paraşkev Hacıyev, (1996), Temel Müzik Teorisi, Pan Yayınları Adnan Atalay, (2019) Nota Yazım Kuralları ve Türk Müziğinde Nota Yazımı, Müzik Eğitimi Yayınları

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Müzik kuramlarına genel bakış, müzik imlâ bilgileri, müzik imlâsı açısından örnek eser incelemeleri, bilgisayarda nota yazımının tarihçesi, bilgisayarda nota yazımında kullanılan yazılımlar, Nota yazım programımın genel ve özel amaçları, Nota yazım programının temel nota yazım sürecinde kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 90 90
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nota yazım programında araç çubuklarını ve işlevlerini tanıma
2 Nota yazım programında menüleri ve işlevlerini tanıma
3 Nota yazım programında doküman hazırlama (sayfa düzeni, partisyon düzenlemeleri)
4 Nota yazım programında nota yazma seçenekleri ve örnek uygulamalar
5 Nota yazım programında artikülasyon uygulaması ve örnek uygulamalar
6 Nota yazım programında polifonik nota yazım teknikleri
7 Nota yazım programında çağdaş nota yazısı teknikleri
8 Nota yazım programında otomatik işlemler
9 Nota yazım programında klavye kısayoları oluşturma ve kullanma
10 Nota yazım programında şarkı sözü yazma teknikleri
11 Nota yazım programında sayfa düzeni oluşturma işlemleri
12 Nota yazım programında MIDI dosyası işleme ve “farklı kaydet” seçenekleri
13 Nota yazım programında tarayıcıdan nota aktarma işlemleri
14 Nota yazım programında sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549803 Bilgisayarda nota yazım tekniklerini uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75856 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 75857 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75858 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 75859 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 75852 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 75854 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 75853 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 75855 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 75846 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 75851 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 75850 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 75849 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 75848 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 75847 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek