Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türk müziğinde çokseslendirme tekniklerini kavrayabilme. Okul şarkılarını çeşitli çalgı ve ses toplulukları için düzenleyebilme. Çalgı ve çalgı toplulukları için eğitim müziği eksenli eserler yazabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varış, Y.A. Besteleme Teknikleri Lisansüstü Eğitim Ders Notları 2012, Levent, N. Ezgilerde Çokseslilik Yöntemi, Piyasa Matbaası, 1998. İzmir, Levent, N. Çalgı ve Orkestralama Bilgisi, Piyasa Matbaası, 1997. İzmir, Cangal,N. Müzik Formları, Arkadaş Yayınları, Ankara,2004, Tutu, M.T. Dörtlü Armoni Ve Türk Müziği'ne Uygulanışı, Ege Üniversitesi Basımevi, 1981, Demir, Ş. Eğitim Müziği Besteleme Teknik Bilgiler ve Uygulama, Ötüken Neşriyat, 2. Basım, İstanbul, 2012, Bozkaya, İ. Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Özsan Mabaacılık, Bursa, 2001 Sağer, T, Albuz, A. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri, Maya Akademi, Ankara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müziğinde çokseslilik. Okul şarkılarının çeşitli çalgı ve ses toplulukları için düzenlenmesi. Çalgı ve çalgı toplulukları için eğitim müziği amaçlı besteleme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 12 168

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk müziğinde makamlar ve özellikleri.
2 Türk müziği kaynaklı çokseslilik yaklaşımları.
3 Türk müziğinde çokseslendirme tekniklerine giriş.
4 Türk müziğinde çokseslendirme teknikleri.
5 Dörtlü armoniye giriş.
6 Dörtlü armoni.
7 Dörtlü armoni.
8 Dörtlü armoni.
9 Çalgı için eğitim müziği amaçlı yazılmış eserlerin incelenmesi.
10 Çalgı toplulukları için eğitim müziği amaçlı yazılmış eserlerin incelenmesi.
11 Ara sınav.
12 Çalgı ve çalgı toplulukları için eğitim müziği amaçlı beste denemeleri.
13 Çalgı ve çalgı toplulukları için eğitim müziği amaçlı beste denemeleri.
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539080 Türk müziğinde çokseslendirme tekniklerini kavrar.
2 1539081 Eğitim müziği amaçlı makamsal eserler yazabilir.
3 1539082 Okul çalgılarını çeşitli çalgı ve ses toplulukları için düzenleyebilir.
4 1539083 Çalgı ve çalgı toplulukları için eğitim müziği amaçlı eserler besteleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75856 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 75857 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75858 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 75859 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 75852 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 75854 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 75853 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 75855 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 75846 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 75851 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 75850 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 75849 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 75848 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 75847 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 3 2 5
2 1 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 3 2 5
3 1 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 3 2 5
4 1 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek