Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini incelemek, ülkemizdeki müzik yapıları ile müzik eğitimi sisteminin değerlendirmesini yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. UÇAN, A. (2005), Müzik Eğitimi, 3. Basım, Evrensel Müzikevi Yayınları, Ankara. 2. UÇAN, A. (2005) Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü, Evrensel Müzikevi, 2. Basım, Ankara. 3. SUN, M., KATOĞLU, M. (1993) Türk Kalarak Çağdaşlaşma, Türkiye?nin Kültür Sanat Sorunları, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. 4. YURTSEVEN, G. (2000) Türkiye?de Müzik Eğitimi ve Müziko-Kültürel Kimlik, Toplum Bilim Dergisi, İstanbul. 5. KAPLAN, A.(2005) Kültürel Müzikoloji, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. 6. GÜVENÇ, B. (2003), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi, 10. Basım. 7. JUDETZ-POPESCU, Eugenia. (1996) Türk Musikisi Kültürünün Anlamları (Çev: Bülent Aksoy), İstanbul: Pan Yayıncılık. 8. TANRIKORUR, C. (1998) Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplum, müzik ve müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilişkisinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, ülkemizdeki müzik eğitimi sisteminin yapısal ve tarihsel özellikleri ile içerik ve uygulamadaki görünümünün değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 9 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 11 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplum, müzik ve müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilişkisi - -
2 Ülkemizdeki toplumsal yapının incelenmesi - -
3 Ülkemizdeki müzikal yapının incelenmesi - -
4 Ülkemizdeki müzik eğitimi sisteminin incelenmesi - -
5 Ülkemizdeki toplumsal yapı ile müzikal yapının ilişkilendirilmesi - -
6 Ülkemizdeki toplumsal yapı ile müzikal yapının müzik eğitimine yansıması - -
7 Ülkemizdeki müzik eğitimi sisteminin tarihçesi - -
8 Ülkemizdeki müzik eğitimi sisteminin günümüzdeki durumunun incelenmesi - -
9 Ülkemizdeki okul öncesi müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -
10 Ülkemizdeki ilkokul müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -
11 Ülkemizdeki ortaokul müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -
12 Ülkemizdeki lise müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -
13 Ülkemizdeki lisans müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -
14 Ülkemizdeki lisansüstü müzik eğitimi sistemini incelenmesi - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568103 Toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini kavrayabilme
2 1568104 Toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini yorumlayabilme
3 1568105 Toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini yorumlayabilme Ülkemizdeki müzik yapıları ile müzik eğitimi sistemini değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75856 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 75857 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75858 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 75859 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 75852 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 75854 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 75853 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 75855 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 75846 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 75851 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 75850 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 75849 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 75848 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 75847 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek