Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sanat kuramları ile ilişkili uygun sanat eserlerini inceleyerek eleştirel düşünmeyi geliştirme; sözlü ve yazılı olarak sanatı tanımlayabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Benan ÇOKOKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fisher, Ernst; Sanatın Gerekliliği, 1995 Giderer, Hakkı, Engin, Resmin Sonu, Ütopya Yayınevi, Ankara ,2003 Gombrisch, E.H; Sanatın Öyküsü, 1986 Read, Herbert, Art and Society

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19. yy ve 20 yy. sanatını ve sanatçılarını belli başlı konu ve problemlerini analayabilmelerine , endüstriyelleşmenin , fotoğraf makineisnin icad edilmesinin , psikoloji alanındaki ilerlemenin ,insanın yanlızlaşmasının sanatı nasıl etkilediğinin anlamak açısından önem taşımaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
15 Gösterme 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rönesans, Maniyerizm , Barok, Rokoko sanat anlayışları içerisinden seçilen sanatçı ve yapıt üzerinden çözümlenmesi
2 Rönesans, Maniyerizm , Barok, Rokoko sanat anlayışları içerisinden seçilen sanatçı ve yapıt üzerinden çözümlenmesi
3 Endüstrileşmenin sanat anlayışı ve sanatçı yapıt üzerinde oluşan çok yönlü etkileşim
4 Fotoğraf makinesinin sanat ve sanatçı yapıt ilşkisinde olumlu etkileri
5 Bu etkilerin yapıtlarında görülen etkileşimleri akımlar içerisinde yer alan sanatçı yapıt çözümlemesi
6 Soyut Dışavurumculuk, PostModern sanat, sanatçı yapıt çözümlenmesi
7 Performans, Güncel Sanat , Enstalasyon sanat ve sanatçının yapıtı üzerinde çözümlenmesi
8 Teknolojik gelişmelerin sanat-sanatçı yapıt içerisinde çözümünün yapılması
9 Teknolojik gelişmelerin sanat-sanatçı yapıt içerisinde çözümünün yapılması
10 ara sınav
11 Teknolojik gelişmelerin sanat-sanatçı yapıt içerisinde çözümünün yapılması
12 Teknolojik gelişmelerin sanat-sanatçı yapıt içerisinde çözümünün yapılması
13 Var olan sanat disiplinlerini günümü teknolojisi ile birçok disiplini bir arada kullanark yaptlarında bunu gerçekleştiren sanat ve yapıt üzerinden çözümü
14 genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126118 1421452 Sanat Yapıtında biçim, renk ve armoni, ışık-gölge, açık-koyu, denge uyum problemlerini ayırt eder
126119 1421651 Sanat eserlerinde biçim ve içerik ilşkisini tartışır
126120 1422014 Sanatçının üslubuyla dönem üslubu arasındaki ilişkiyi açıklar
126121 1422072 Toplumsal olay ve olgularla sanat eseri arasında neden sonuç ilşkisi kurar
126122 1422533 Kaznılan bilgileri sanatsal yaratım sürecinde kullanabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.