Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES611 Tasarıma Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bir gerçekleştirim çabası ve toplumsal paylaşım alanı olarak tasarım kültürünün temelleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Memduh Erkin, merkin@omu.edu.tr

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Heath, Adrian/Heath, Ditte/Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIAL DESIGN, Herbert, Pres, London 2000. Itten, Johannes. DESIGN AND FORM The Basic Course at the Bauhaus, Hudson, London 1967. Jeannie Fiedler and Peter Feirabend, BAUHAUS, Könemann, Germany 1999. Laborit, Henri. YARATICI İNSAN, Çev.Bertan Onaran, Payel Yay. İstanbul Haziran 1996. Lauer, David A. DESIGN BASICS, Holt-Rinehart and Winston, USA 1985. Lazzari, Margaret L./ Lee, Clayton. ART AND DESİGN FUNDAMENTALS, Van Nostrand Reinhold, New York 1990. Lektorsky, Victor. ÖZNE NESNE BİLİŞ, Çev.Şükrü Alpagut, Akış Yayınları, İstanbul Mart 1992. Lupton, Ellen-Miller, Abbout J. THE ABC’S OF [triangle square circle]: THE BAUHAUS AND DESIGN THEORY, Princeton Architecrual Pres, New York 1993. May, Rollo. YARATMA CESARETİ, Çev.Alper Oysal, Metis Yay. İstanbul 1987. Mengüşoğlu, Takiyettin. İNSAN FELSEFESİ, Remzi Kitabevi, İstanbul Nisan 1988. Miller, Arthur J.INSIGHTS OF GENIUS-IMAGERY AND CREATIVITIY IN SICIENCE AND ART, Edited by Ellen Lupton and J.Abbott Miller, MIT Pres, New York 2000. Naylor, Gillian. THE BAUHAUS REASSESSED, E.P. Dutton Pres, USA 1985. Popper, Karl. “Olağan Bilim ve Tehlikeleri”, BİLGİNİN GELİŞİMİ VE BİLGİNİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEORİLERİN ELEŞTİRİSİ, Imre Lakatos-Alan Musgrave, Çev:Hüsamettin Aslan, Paradigma yay. İstanbul 1992. Shaffer, Jerome A. ZİHİN FELSEFESİ AÇISINDAN BİLİNÇ, Çev. Turan Koç, Ruh ve Ötesi, İz Yay. İstanbul 1991. Stor, Anthony. YARATMA DÜRTÜSÜ. Çev. İpek Babacan, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul 1992. Sungur, Nuray. YARATICI DÜŞÜNCE, Özgür yay., İstanbul 1992. Toka, Cemil. İNSAN ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMİK TASARIM İLKELERİ, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul DGSA Yay. No.73, İst. 1978 Thompson, George. İNSANIN ÖZÜ, Çev. Celal Üster, Payel Yay., İst. 1991. Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESİNE GİRİŞ, Yem Yayınları, İstanbul Mayıs 2002. Yıldırım, Cemal. MATEMATİKSEL DÜŞÜNME, Remzi, İstanbul 1988. Yıldırım, Ramazan. YARATICILIK VE YENİLİK, Sistem Yayınları., İstanbul 1998. Zelanski, Paul. DESIGN PRINCIPLES AND PROBLEMS, Rinehart and Winston, New York. 1984.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapsam. Tanımlar. Kavram çerçevesi. Teknik – Çevre – İnsan. Bu ögelerin etkileşimi açısından tasarlama olgusu. Doğal yapılaşmalara / yapılanmalara ilişkin temel kuruluş ilkelerinin incelenmesi ve çözümlenmesi. Genel system kavramı. İş bilimsel system kavramı ve türleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım sözcüğünün terminolojik açılımı bağlamında kullanım biçimleri
2 Tasarıma ilişkin kavram çerçevesi
3 İnsanın,çevresiyle organik bütünleşme çabası olarak tasarım
4 Sanat ve Tasarım Eğitimi tarihinde Bauhaus olgusu.
5 Genel anlamda "Buluş".
6 Bilim ve Tasarım
7 Felsefe ve tasarım
8 Sanat ve Tasarım
9 Teknoloji ve Tasarım
10 Ara Sınav
11 Endüstriyel Tasarım
12 Endüstri ürün ve sosyal statü
13 Endüstri ürünü ve meta
14 Endüstri Ürnü ve moda

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125755 1437174 Tasarımın insana özgü bir varoluş ve gerçekleştirim alanı olarak değişik bilgi ve uygulama alanları ile çok yönlü sarmal ve devingen özellikler taşıyan organik bir ilgi ağı oluşturduğunu bilir ve açıklayabilir.
125756 1444586 Genel olarak tasarım termonojisini tanır ve tarimleri, kavramları doğru kullanabilir
125757 1421561 Kuramsal planda tasarım kültürüne temel oluşturacak genel bir bilgi birikimine sahip olur.
125758 1414016 Bu birikimlerini sezgileri ile, imgelemle birleştirerek bir tasarım sorununu çözümlenmesinde veya iyi bir tasarım ürününün değerlendirilmesinde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.