Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere tasarım ve bu alanın eğitim öğretim yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgi, uygulama bilgisi ve deneyim kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh Erkin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alexandrov V.V./ Gorsky, N.D. FROM HUMANS TO COMPUTERS CONİTİON THROUGH VİSUAL PERCEPTİON, World Scientific Pub. Co. He. Ltd. Print Singapore 1991 Arbib Michael A./ Hanson, allen R. “Vision, Brain and Cooperative Computation: An Overview”, VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPUTATION, Arbib-Hanson, The MIT Press, Cambridge. Burger, Eduard. IŞ PEDAGOJİSİ, Çev. Fikred Kanad, MEB Yay., Ankara 1976 Bigalı, Ş., Resim Sanatı. Şafak Matbaası,Ankara, 1984. Tunalı, İ. Felsefenin ışığında Modern Resim, Remzi Kitabevi,1989. Turani, A. Çağdaş Sanat Felsefesi, Varlık Yayınları, 1974. Lowry, B. Sanatı Görmek, çev: Yurtsever, N. , Güvenli, Z., İş Bankası yayınları, 1972.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan, teknik ve çevre etkenleri ile belirlenen işlev, sınır ve değerler topluluğu. Bu boyutlar bağlamında insan araç bağıntısının bağlı olabileceği standart ve ölçütlerin ergonomik ilkelere dayanarak çözümlenmesi. çözümleme sonuçlarına dayalı uygulamaların yapılması. Doğal yapılaşmalara- yapılanmalara ve oluşum süreçlerine ilişkin temel kuruluş ilkelerinin belirlenmiş pratik bir amaç doğrultusunda incelenmesi; vargıların modelleştirilmesi. Ortaya konan uygulama sonuçları üzerinde geliştirdiği yöntem bilgilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelerinin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
21 Rapor Sunma 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel sistem kavramı, çevre kavramlar, görsel ve dokunsal çevre
2 Algı, algılama, geştalt kuramı, holistik yaklaşım
3 Ergonomi (işbilim), işbilimsel sistem kavramı
4 İşbilimsel sistem türleri, işbilimsel sistemlerin incelenmesi, çözümlenmesi.
5 Sistem geliştirmede ölçütler. Sistem geliştirme ve insan etkenleri, insan performansı.
6 Performans limitleri.Fiziksel ölçütler ve fiziksel etkinliklerin ölçümü
7 Anatomi fizyolojisi, ergonometri antropometri
8 Hareket ekonomisi
9 İş tasarımı, İş tasarımı ile ilgili kavramlar.
10 Fizyolojik tasarım, antropometrik tasarım,
11 Biomekanik tasarım, kronometrik tasarım
12 Bildirişim Tasarımı
13 Bilgilenme ve bilgi süreçleme
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126150 1449028 Tasarımın temel kavramlarını ve tasarlama sürecinin genel evrelerini bildirir
126151 1449042 İnsan-araç bağlantısının bağlı olabileceği standart ve ölçütleri çözümleyebilir, belirleyebilir.
126152 1449134 Bu belirlemelere dayanan uygulamalar, tasarlanabilir, gerçekleştirilebilir.
126153 1449483 Uygulama sonuçlarını, üzerinde geliştirdiği yöntem bilgisiyle, karşılaştırmalı olarak değerlendirebilir, açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.