Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sanatsal okuryazarlıklar, çoklu okuryazarlıklar açısından bakıldığında, sanatın ve eğitiminin çağdaş kurgularında olmazsa olmaz bağlamlara sahip ve bireyin, toplumun içinde bulunduğu kültür ve sanat ortamlarını anlamasında ve anlamlandırmasında, tanımasında ve tanımlamasında faydalanabileceği eleştirel metodolojinin yeni bir kategorisini sergilemek amacındadır. Okuryazarlıklar, sanatsal seleksiyon, ayrıştırma, onaylama ya da red konusunda stratejik yapıların pedagojik olarak sağlanması amacını da ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin Eker, ekermetin@hotmail.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALVERMANN, Donna E. –HAGOOD, Margaret C. (2000). “Critical Media Literacy: Research, Theory, and Practice in New Times”, The Journal of Educational Research, January/February, V.93, No.3, ss.193-205. FREİRE, Paulo –MACEDO, Donaldo (2004). Literacy: Reading The Word and The World, Routledge, London. SANDLER, Irving (1996). Art of Postmodern Era, Icon Editions an Iprint of Harper-Collins Publishers, New York. STANKİEVİCZ, Mary Ann (2003). “Between Technology and Literacy”, Journal Art and Design Education, V:22, No:3, ss.316-324. MARRİNER, Robin (2006). “On Sampling the Pleasure of Visual Culture: Postmodernism and Art Education”, Art Education in a Postmodern World: Collected Essays, (Edt. Tom Hardy), Intellect, Bristol UK, ss.125-136.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat eğitiminde eleştirel pedagojinin bir disiplin olarak yerleşmesinden sonra, eleştiri kavramına ait tek yönlü etkinliğin artık daha çağdaş bir ele alışla okuryazarlıklar olarak değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Sanatsal okuryazarlıklar, bir çoklu-okuryazarlık biçimi olup, kültürel okuryazarlık ve sanat eğitimi, görsel okuryazarlık ve sanat eğitimi, medya okuryazarlığı ve sanat eğitimi, teknoloji okuryazarlığı ve sanat eğitimi vs. gibi bağlamlarda kendini gösteren bir içeriğe sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatının tarihsel gelişim evrelerini kuramsal ve eylemsel açıdan inceleme
2 Resim sanatında üslup , anlayış, kavrayış ya da yaklaşım biçimlerini tarihsel bir süreç içinde taksonomik olarak inceleme.
3 Bir sanat eserinin plastik örgüsü, içerik kurgusu ve mesaj yönelimi açısından incelenmesi
4 Çağdaş santsal anlayışlar ile ilintisinde sanat eserinin değişne doğasının çözümlenmesi
5 Neyin sanat olduğu ya da neyin sanat olmadığı sorularına cevaplar üretebilecek potansiyel donanmının sağlanmasında çevresel faktörlerin etkilerinin incelenmesi.
6 Türk sanatı ve Batı sanatı arasındaki korelasyonun iç ve dış dinamiklerinin kültürel eksende incelenmesi ve çözümlenmesi
7 Çağdaş sanat uygulamalarının özellikle benimsetmeye çalıştığı görsel kültür içerikleri ile teknolojik entekrasyonun değerlendirilmesi.
8 Sanat yapıtlarının çeşitlilikleri ve değişikliklerinin biliş ve duyuş bağlamalrı içinde karekterize edilmesine zemin hazırlayan kültürel i coğrafik yerel ya da küresel açımlamaların öneminin irdelenmesi
9 Sanatsal okuryazarlılıkların aynı zamanda sanat eleştiriisi, sanat eserleri inceleme içerdiğinin vurgulanması
10 Sanatsal okuryazarlılıkların aynı zamanda sanat eleştiriisi, sanat eserleri inceleme içerdiğinin vurgulanması
11 Ara sınav
12 Sanatsal okuryazarlıklar ile sanat ve kültürel içeriklerin yansı bulduğu diğer çevresel faktörlerin ayrıca incelenmesi
13 Sanatsal okuryazarlıkların kişisel gelişim, dünya görüşü doğrultusunda katkısının incelenmesi
14 Genel Değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.