Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tasarımda üç boyutlu modelleme tekniklerini, farklı platisite imkanlarına sahip değişik malzeme gruplarıyla uygulamalar içnde tanıtılması. öğrencilerin, farklı biçimleme özelliklerine sahip gereçlerle yapılacak uygulamalar içinde üç boyutlu modelleme tekniklerine ilişkinb bilgi ve uygulama yeterlilikleirnin geliştirilmesi, deneyimlerinin zenginleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh ERKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adams, James. BİR MÜHENDİSİN DÜNYASI, Tübitak Yay., Ankara 1994. Akman, Toygar. 2000 YILINA DOĞRU SİBERNETİK, Kültür Yay., Ankara 1998. Barnard, Malkom. SANAT, TASARM VE GÖRSEL KÜLTÜR, Ütopya Yay., Ankara 2002. Bilgin, Nuri. EŞYA VE İNSAN, Gündoğan Yay., Ankara 1991 Charlotte Fiel, Peter. DESİGN OF THE 20TH CENTURY, Taschen, Germany 1999. Charlotte Fiel, Peter. DESİGN OF THE 21TH CENTURY, Taschen, Germany 1999. Çelebioğlu, Fuad. DAVRANIŞ AÇISINDAN İŞBİLİM, Fatih Yay., İstanbul 1981. Engel, Heino. STRÜKTÜR SİSTEMLERİ, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul 2004. Erhan, İlhan. ENDÜSTRİ TASARIMINDA KULLANICI-ARAÇ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN GÖRSEL BİLDİRŞİM, İDGSA Yay., İstanbul 1978. Erlhoff, Michael. DESİGNED İN GERMANY SINCE 1949, Prestel, Germany 1990. Hasdoğan, Gülay. TASARIM ENDÜSTRİ VE TÜRKİYE, Desen Ofset Yay., Ankara 1994. Heath, Adrian / Health, Ditte / Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIEL DESIGN, A And Black, London 2000. Hillier, Bevis. THE STYLE OF THE CENTURY, A And Black, London 1998. Küçükerman, Önder. ENDÜSTRİ TASARIMI, Yem Yay., İstanbul 1996. Küçükerman, Önder. ENDÜSTRİ TASARIMI ÜRÜN TASARIMINDA ADIMLAR, Yem Yay., İstanbul 1996. Mackenzie, Dorothy. GREEN DESİGN, Lavrence King, China 1991. PHAIDON DESİGN CLASSIC VOLUME ONE, Phaidon Press, 2006 PHAIDON DESİGN CLASSIC VOLUME TWO, Phaidon Press, 2006 PHAIDON DESİGN CLASSIC VOLUME THREE, Phaidon Press, 2006 Riegelman, Nancy. COLOURS FOR MODERN FASHION-DRAWINGS FASHION WITH COLOURED MARKERS, Nine Media, China 2006. Seylan, Ali. TEMEL TASARIM, M-Kitap, Samsun 2005. Sommer, Robin Langley. FRANK LLOYD WRIGHT, Brompton Books Comparation, Spain 1993. Sonsino, Steven. PACKAGING DESIGN, Thames and Hudson, Singapore 1990. Şahin, Şükran. TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI, Göçebe Yay., İstanbul 1997. Terragni, Emilia. SPOON, Phaidon Press, China 2002. Toka, Cemil. İNSAN-ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMİK TASARIM İLKELERİ, İDGSA Yay., İstanbul 1978. Todd, Pamela. THE ARTS AND CRAFTS COMPANION, Bulfınc Press, Singapore 2004 Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESİNE GİRİŞ, Yem Yay. İstanbul 2002. Yelavich, Suson. DESİGN FOR LİFE, Thames And Hudson, Italy 1997. Weistein, Naomi / Wong, Eva. ‘FİGURE-GROUND ORGANİZATION AFFECTS THE EARLY VISUAL PROCESSING OF INFORMATION’, VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPPUTATION, Edited by Micheal A. Arbib-Allen r Hanson, The MIT PRESS, Camprigde, Massachussets London-England 1987. Wong, Wcius. PRINCIPLES OF COLOR DESİGN, Von Nostrand Reinhold Co. New York 1997. Yıldırım, Cemal. MATEMATİKSEL DÜŞÜNME, Remzi, İstanbul 1988. Zelanski, Paul. DESİGN PRINCIPLES AND PROBLEMS, Rinehart and Winston, New York 1984. Zusne, Leonard. VISUL PERCEPTION OF FORM, Academic Press, New

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarım olgusuna açılım kazandıran ve yön veren kuramların, paradigmaların, çağdaş bilimsel ve teknolojik veriler bağlamında incelenmesi çevre kavramları. görsel ve dokunsal çevre. Durağan ve hareketli çevre, Değişik bakış açılarından insana özgü bir tasarım olarak tasarım. Tasarımda problem belirleme Problem çözme. Mekanüstik ve holistik yaklaşımlar. Değişik tasarlama yaklaşımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım olgusuna açılım kazandıran ve yön veren kuramsal yaklaşımlar, paradigmalar.
2 bir çaba konusu olarak tasarım
3 ürün olarak tasarım
4 Tasarım süreci
5 Tasarımda problem belirleme
6 Problem çözme. Mekanistik ve holistik yaklaşımlar
7 Tasarlamada bilgi toplama
8 Bilginin kullanılır hale getirilmesi
9 yeni fikir bulma ve yaratma. Beyin fırtınası
10 ara sınav
11 Çevre kavramları. Görsel ve dokunsal çevre. Durağan ve hareketli çevre.
12 Algı-algılama
13 morfolojik tasarlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447300 Değişik tasarlama yaklaşımlarının genel bilgisini edinir ve bunların göreceli değerlendirmelerini yapabilir.
2 1447351 İnsana özgü bir performans olarak tasarlamaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgilerine dayalı genel bir görüş kazanır
3 1447761 bu birikimi ile sorun belirleyebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir
4 1447110 Özgün bir tasarım gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.