Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Teknik ve entelektüel çeşitlilik içindeki birikimle ortaya konulan çalışmaların proje, sergi ve düzenlemelerle bireysel yaratıcı potansiyeli geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ortamı, çizim, video, fotoğraf, ses kaydı ve diğer olanakları da kapsayan çoklu yaklaşımlar kullanılarak oluşturulacaktır. Belirlenen araştırmaya ilişkin konu seçimleri; görüşme ve tartışmalarla ilerleyen bireysel stratejilerle ortaya çıkarılacak, teknik ve teorik ilgi alanları geliştirilerek yürütülen çalışmalarla profesyonellik sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Çağatay İnam Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hal Foster, Gerçeğin Geri Dönüşü, 2009, Ayrıntı Yayınları Charles Harrison, Sanat ve Kuram, 2011, Küre Yayınları Jean Baudrillard, Radikal Belirsizlik, 2005, Doğu-Batı Yayınları Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 2005, Doğu Batı Yayınları Nicolas De Oliveria Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı, 2005, Akbank Kültür Sanat Yayınları Nicolas Buurriaud, Postprodüksiyon, 2004, Bağlam Yayınları Alper Altunay, Mekanik Sanattan Elektronik Sanata Geçiş, 2004, Anadolu Üniversitesi Yayınları Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2004, İletişim Yayınları Marc Jimenez, Estetik Nedir, 2008, Doruk Yayınları Malcom Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, 2002, Ütopya Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, güzel sanatlar kapsamında, disiplinlerarası katılımcı bir platformda araştırmayla ilişkili, enstalasyon, performans, kavramsal sanat, video sanatı ve yeni medya sanatı gibi sanatsal çalışma ve teoriyi içermektedir. Geç 20. Yüzyıl boyunca, görsel sanatlar alanında yaşanan gelişmeler sanatın konum ve sürecindeki değişimi işaret eder. Sanatsal uygulamalardaki çeşitlilik, üretim sürecinde disiplinlerarası yaklaşımla zenginleşmekte, yeni çalışma yöntemlerinin önü açılmaktadır. Küreselleşen sanat dünyasında, çağdaş sanata ilişkin üretim; kültür ve tarihsel bağlam içinde eleştirel, yaratıcı ve uygulanabilir bilgi gerektirmektedir. Günümüz Sanatı, bilişsel ve algısal deneyimin farkında olarak teknolojiden, tarihten, değişimin getirdiği yenilik ve sarsıntıdan, iletişimin yeni ve sınır açıcı enformasyon fazlalığından ve onu deneyimleyen izleyicinin varlığından güç almaktadır. Bir yanda çağdaş teknolojik kültürün yaydığı enformasyon sonucu üretilen gerçeklik, diğer yanda bedenlerimizin içinde bulunduğu zıtlık ve gerilim sanatsal uygulamalardaki çeşitliliği de peşisıra getirmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Sanatın Gelişimi
2 Modern Sanat
3 Modern Sanat ve Çağdaş Sanatın ayrışımı
4 Çağdaş Sanat nedir?
5 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik Çeşitlilik
6 Yeni Gerçekçilik ve Pop Sanat
7 Minimalizm
8 Kavramsal Sanat
9 Yerleştirme
10 ara sınav
11 Dijital Uygulamalar
12 Uygulama- Proje Çalışması
13 Uygulama- Proje Çalışması
14 Uygulama- Proje Çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423783 Çağdaş sanatın geleneksel estetik yaklaşıma bakışı
2 1423963 Çağdaş sanat ve modern sanat kavramlarının kıyaslanması
3 1424092 Sanatsal uygulamalarda farklı disiplinleri kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.