Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Dersin amacı; günümüz sanat yapıtları ve kuramlarının sistematik bir incelemesini yapmak ve bu bağlamda çağdaş sanatsal uygulamalar gerçekleştirmektir. Güncel sanat etkinliklerinin dilinin kavranmasıyla uygulamada yeni anlatım olanaklarına zemin oluşturulur. Gelenek dışı malzemeye açık oluşu ve biçimlendirmelere sınır getirmeyişiyle ders, yaratım sürecinde geleneksel yöntemlere göre kolaylık sağlar. Eklektisizm, dijital baskı, fotomontaj, yerleştirme, kavramsal sanat, performans sanatı gibi farklılıklara açık bu uygulamalarla sınırsız düşünmenin yolu açılır. Uygulamanın ağırlıkta olduğu ve öğrenmenin tüm kapsayıcılığı ile kuram uygulama etkileşimine zorlandığı bir ortam amaçlanır. Sanat eğitimcisi yetiştiren kurumlarda çağdaş sanatın yeni eğilimleri ve bunlara yönelik uygulamaları, öğretim süreçleri açısından önem kazanmaktadır. Bu bağlamda lisans düzeyinde tamamlanan sanat eğitiminin ardından uygulama açısından günümüz sanatının ortak bir ontolojide birleşmeyen yapıtlarının anlaşılması da kolaylaşacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. Çağatay İnam Karahan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hal Foster, Gerçeğin Geri Dönüşü, Ayrıntı Yayınları,2009 Charles Harrison, Sanat ve Kuram, Küre Yayınları, 2011 Jean Baudrillard, Radikal Belirsizlik, Doğu-Batı Yayınları, 2005, Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, , Doğu Batı Yayınları, 2005 Nicolas De Oliveria Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı, Akbank Kültür Sanat Yayınları, 2005, Nicolas Bauriaud, Postprodüksiyon, Bağlam Yayınları,2004 Alper Altunay, Mekanik Sanattan Elektronik Sanata Geçiş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, Peter Bürger, Avangard Kuramı, İletişim Yayınları, 2004, Marc Jimenez, Estetik Nedir, Doruk Yayınları,2008, Malcom Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, 2002, Ütopya Yayınları Filiz Aydoğan, Medya Ve Serbest Zaman, İletişim Yayınları, 2000 John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları, 1999 Charles Harrison, Sanat ve Kuram, Küre Yayınları, 2011 Jonathan Fineberg, 1940’tan Günümüze Sanat, Karakalem Kitapevi Yayınları,2014 Art of the 20th Century, Edited by Ingo Walther, Taschen, 2005 Art Today, Eleanor Heartney, Phaidon, 2008 Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Hz. Mehmet Yılmaz, Ütopya Yayınları, 2004 Medya Ve İletişim Soyolojisi, Eric Maigret, İletişim Yayınları, 2011 Göstergebilim Tartışmaları, Hz. Esen Onat, Multılıngual, 2001 Ders Özetleri, Michel Foucault, Yapı Kredi Yayınları, 1993 Biçimlerin Yaşamı, Henri Focillon, Janus Yayınları, 2015 Çağdaş Sanat Müzeleri, Pedro Lorente, Koç Üniversitesi Yayınları, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders, atelye uygulamaları kapsamında sanatsal beceri kazandırmanın yanı sıra farklı disiplinlerden sağlanan bilgi birikimiyle bireysel sanat anlayışı ve kültürel yapının şekillenmesini sağlar. Uygulama farklılıklarına açık olmayan tek tip söylem yerine disiplinlerarası, çoğulcu yaklaşım biçimlerinin deneyimlenmesi sağlanır. Geleneksel malzeme ve sanatın biricikliği yaklaşımını aşan bir anlayışla günlük yaşama ait sıradan malzemelerle üretim desteklenerek çağdaş sanatçıların eserlerine yer verilir. Sanatla doğrudan ya da dolaylı ilişkide olan müzik, dil, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi alanlar birleştirilerek disiplinlerarası temelin oluşturulabilmesine çabalanır. Toplumsal olaylara duyarlı bir sanatçı bakışı kazandırılarak çok kültürlü ve çoğulcu bir yapıyla eleştirel yaklaşım desteklenir. Farklı alanlardan beslenen sanatçıların eserleri üzerinden yapılacak teorik girişle söylemler ve ortaya çıkan kavramlar birleştirilerek yeni bir tartışma ve çalışmanın zemini oluşturulur. Daha sonraki derslerde bu bağlamlar kullanılarak temalar üzerinden yeni sanatsal yaratımlarda bulunulur.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Açılış, tanışma ve dersin içeriğine ilişkin giriş bilgilerinin verilmesi. 2 Çağdaş Sanatın Bağlamları, Tarihçe ve Proje Tartışmaları 3 Dada ve Neodada / Duchamp- Projelendirilmiş konu alanlarını belirlemek 4 Frankfurt Okulu, Sanat, Tüketim Kültürü ve Eleştiri / Adorno, Benjamin- Projeye ilişkin uygun teknik ve yöntemi belirleme 5 Sanatın Sonu / Kuspit, Danto – Proje gözlem ve süreç aşaması 6 Simülasyon Kuramı / Baudrillard - Proje gözlem ve süreç aşaması 7 İlişkisel Estetik / Bourdeau- Proje süreç aşaması (devam) 8 Yapısalcılık ve Göstergebilim / Faucault ve Barthes - Proje Uygulama aşaması (devam) 9 Çağdaş Sanatın Sergileme Biçimleri- Proje uygulama aşaması 10 Çağdaş Sanatın Formları - Proje uygulama aşaması (devam) 11 Resim, Heykel, Fotoğraf - Proje Sonuçlandırma 12 Kavramsal Sanat, Film, Video, Dijital Medya- Proje Sergileme Hazırlık 13 Enstalasyon, Performans, Arazi ve Çevre Sanatı – Proje Sergileme 14 Çağdaş Sanatın Temaları- Proje Sergileme var

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341538 ÖÇ-1 Sanat uygulama ve kuramlarındaki son gelişmelere hakim olmak. ÖÇ-2 Bireysel ve ortaklaşa sanatsal üretimler gerçekleştirebilmek. ÖÇ-3 Özgün bir araştırma projesi gerçekleştirmek. ÖÇ-4 Güncel Sanatı yorumlayarak, örgütsel bağlamlarını anlatan bazı eleştirel ve teorik pozisyonları incelemek ÖÇ-5 Çağdaş sanat yapıtlarının temel estetik prensipleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek