Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Geleneksel, Modern ve Çağdaş resmin, dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceri edinebilme. Farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sanatın Öyküsü, E. H. Gombrich Sanatçı Katalogları, Sanat Dergisi ve Kitabı Modern Resim,İsmail Tunalı Modern Sanatın Öyküsü,Norbert Lynton Hal Foster, Gerçeğin Geri Dönüşü, 2009, Ayrıntı Yayınları Charles Harrison, Sanat ve Kuram, 2011, Küre Yayınları Jean Baudrillard, Radikal Belirsizlik, 2005, Doğu-Batı Yayınları Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 2005, Doğu Batı Yayınları Nicolas De Oliveria Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı, 2005, Akbank Kültür Sanat Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisans öğrenimi süresince öğrenci eğitim kurumları ve kendi çevresindeki sanatsal görüş ve eğitimin sağlıklı yönlendirilebilmesi için bilgi ve beceriyle donatılmıştır. Kişisel üslup, estetik, ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bu donanımı daha bilinçli kullanması sağlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resimde ifade ve üslup sorunları, figüratif resim yağlıboya, akrilik uygulamaları
2 Modern sanat ve sonrası hakkında genel bir değerlendirme. Uygulamanın devamı.
3 Sanatta hazır yapım nesnelerin kullanımı, gündelik yaşamın sanata yansımaları, devam ve değerlendirmeler
4 Karışık teknikle uygulamalar
5 Bir önceki haftanın devamı
6 Devam ve değerlendirme.
7 İmgelemden resim çalışmaları, Rouault,Chagall, Hirsfield gibi sanatçı örneklerinin gözden geçirilmesi
8 Devam ve değerlendirme
9 Çalışmaların değerlendirilmesi, Görüntünün geometrik formlar üzerine oturtulması, Konstrüktivizim, Neoplastisizm ve yeni soyut arayışlar.
10 Ara sınav
11 Canlı modelden renkli uygulamalar
12 Uygulamanın devamı, kişisel ifade ve üslup sorunları
13 Uygulamaya devam ve değerlendirme
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78447 1450401 Resim sanatının temel görsel elemanlarını tanır ve iki boyutluluk kapsamında uygulayabilir.
78448 1450408 Varlıkların ( figür, obje, motif ) betimlemesini görsel elemanlarla gerçekleştirebilir.
78449 1450469 Varlıkların biçimsel görünümlerine anlamlar yükleyerek özgün kompozisyonlar kurabilir.
78450 1450605 Obje karakterinin işlevini değiştirerek yeni düzenlemeler oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.