Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar [ayrıt], yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh ERKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wells, David. Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan. Sarmal Yay. İst. 1998. King, Jerry P. Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık. Tubitak, Ankara, 1997. Struik, Dirk J. Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yay. İst. 1996. Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L.,Pare, R. C. Descriptive Geometri, Macmillan Publishing Go. New York, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir kavram olarak perspektif. Geometri. Değişik Geometriler. Tasarı geometri ve perspektif. Perspektifin temel unsurları; bu unsurların belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre türlere ayrılan pespektifler. Paralel perspektif ve türleri. Konik perspektif ve türleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
14 Gözlem 5 1 5
15 Gösterme 5 1 5
21 Rapor Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
48 Sözlü Sınav 1 3 3
49 Performans 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stereoskop görme/binoküler derinlik algısı bağlamında perspektifin tanımı; terminolojik analizi (TErim olarak perspektifin etimolojik, epistemolojik, semantik ve semiyotik açılardan incelenmesi).
2 Perspektifin temel unsurları. bu unsurların ilişkilendirilme biçimlerine göre ortaya çıkan perspektif türleri.
3 Tasarı, Geometri ve perspektif.
4 Kartezyen Sistem. Üç eksenli (x-y-z) koordinat sistemi. Paralel perspektif izdüşüm ve türleri
5 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Noktanın eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Bir doğru parçasının ve bir eğri parçasının eşlenik dik izdüşümleri ve epürleri.
6 Kare, Dikdörtgen, yamuk, üçgen ve daire yüzeylerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
7 Aksonometrik perspektif/izdüşüm. İzometrik resim - izdüşüm.
8 Dimetrik resim. Trimetrik resim.
9 Konik (merkezi) perspektif. Bir kaçış noktalı konik perspektif.
10 Ara sınav
11 İki kaçış noktalı perspektif
12 İki kaçış noktalı perspektif
13 Üç kaçış noktalı perspektif
14 Üç kaçış noktalı perspektif

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126452 1411785 Perspektifin temel unsurlarını bilir ve türlerinin bu unsurların ilişkilendirilmesine göre nasıl oluştuklarını açıklayabilir.
126453 1415932 Bir objenin aksonometrik ve konik perspektif türlerinden istediğiyle izdüşümünü alabilir / görünüşünü çizebilir.
126454 1419789 Görünüşleri verilen bir cismin üç boyutlu modellemesini yapabilir.
126455 1403665 Belirlenen bir pratik amaç doğrultusunda veya ilişkilendirilebilir bir veri grubuna (doneye) dayanarak örneği olmayan bir formu modelleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.