Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES641 Medya ve Sanat 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Medya kavramının; iletişim özelliğinin dışında çağdaş sanat, sayısal sanat şeklinde türevleştiğini biliyoruz. Medya kavramıyla; İllüzyon, sanallık yanılsamanın gerçeklikle olan ilişkilerini ve farklarını, fotoğraf, sinema, grafik, resim bağlamında, geleneksel süreçlerden başlayarak; günümüzde kazandığı boyutu değerlendirebilme hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Çağatay İnam Karahan, cagataykarahan@gmail.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Richard Leppert, Sanatta Anlamın Görüntüsü-İmgelerin Toplumsal İşlevi, 2002 -W.M.T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Paradigma, 2005 - Beatrice Lenoir Sanat Yapıtı, YKY, 2003 - John Berger, Görme Biçimleri, Metis, 1986 - David Norman Rodowick, Reading The Figural or Philosophy After The New Media, 2001 - Malcolm Barnard, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi - Currie Gregory, Image And Mind. Cambridge: Cambridge University Pres, 1995 - Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, 2000 - Dempsey, Amy. Art in the Modern Era. Thomas and Hudson Ltd.: London, 2002 - Wands, Bruce Dijital Çağın Sanatı. Çev: Osman Akınhay, Akbank Kül. San. Yay. 2006 - Hal Foster, Rosalind Krauss, Y.Alain Bois, Art Since 1900 - Michel Frizot, A New History Of Photography, Könemann - Baudrillard Jean,Tam Ekran,Ç:B.Gülmez,Y.K.Y,İst,1997 - Walter Benjamin,Pasajlar,Ç:A.Cemal,Y.K.Y,İst,2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya kültüründe; çağdaş sanat, sayısal sanat ve sanat sansür ilişkisi dersin bağlamındaki disiplinler çerçevesinde incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İllüzyon, sanallık, yanılsama ve gerçeklik ilişkiler, farklar fotoğraf, sinema, resim, grafik, internet
2 İllüzyon, sanallık, yanılsama ve gerçeklik ilişkiler, farklar fotoğraf, sinema,resim, grafik, internet . Oscar alan filmler diğerleri.
3 Ütopya, Fantezi, Fantastik, Bilim Kurgu(H.Bosch,Witkin, Saudek,1984, Avatar, Karayip Korsanları güncel örneklemeler
4 Sanat ve Sansür
5 Türkiye de yasal yapılanma Ve Etik Bilinci(Fikir Sanat Eserleri Kanunu,Basın Kanunu,Rtük,Bilişim hukuku, Marka ve patent mevzuatı)
6 Türkiye de yasal yapılanma Ve Etik Bilinci (Fikir Sanat Eserleri Kanunu,Basın Kanunu,Rtük,Bilişim Hukuku, Marka ve patent mevzuatı).Örneklemeler; resim, müzik, sinema, fotoğraf, tekstil, grafik.
7 M.Duchamp Çağdaş Sanat Ready Made Ve Medya
8 Bauhaus tasarım ve Medya
9 Art Brut, Arte Povera, Asambalaj,Fluxus Ve Medya
10 Ara Sınav
11 Çağdaş Sanat Postmodernizm Ve Medya
12 Çağdaş Sanat Postmodernizm Ve Medya
13 Sanallığın Estetiği Medya Ve Fotoğraf
14 Medyatik Görsel Dünyanın Okunması, değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126563 1206098 Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; 1-İllüzyon, sanallık, yanılsamanın gerçeklikle olan ilişkilerini ve farklarını; fotoğraf, sinema grafik, resim bağlamında, geleneksel süreçlerden başlayarak; günümüzde kazandığı boyutu farkını değerlendirebilme
126564 1206131 Günümüzde Sanat Sansür ilişkilerini ve bileşenlerini fotoğrafik örneklerden başlayarak irdeleyebilme
126565 1206436 Medya kültürüne katkı yapan fikri mülkiyetin getirdiği ayrıcalığa sahip çıkmanın yasal mevzuatını ve etik bilincinin önemini algılayabilme, temel haklarını arayıp kullanabilme becerilerini fotoğraf ağırlıklı olarak kazanır.
126566 1206882 Çağdaş sanat medya ilişkilerini düşünüp tasarlayabilme
126567 1206973 Sayısal sanatta medyanın dönüşümünü karşılaştırabilme
126988 1207060 Derste kazanılan verilerle görsel dünyanın okur yazarlığına ilişkin yetkinliklerle öğrenci yaşam içinde karşılaşabileceği problemleri çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.