Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES642 Semiyotik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Gösterge Biliminin gelişimini ve dilbilimine getirdiği yeni bakış açısını kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. Çağatay inam Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Günay: Göstergebilim Yazıları F.De Saussure:Genel Dilbilim Kuralları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sembol ve simge üzerinde Ferdinand Saussere’ün, Ogden ve Richards’ın ve Bühler’in gösterge modelleri karşılaştırılır. Dil ve iletişim arasında köprü görevini gören bu iletişim modelleri dersin ana tartışma ve inceleme konusu konumundadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gösterge Bilimine Giriş
2 F.de Saussure
3 Genel Gözlemler
4 Gönderge
5 İşlevleri Açısından Özne
6 Kipsel Yapılar içinde Özne
7 Durumu Koşullandıran edim
8 Olmak ve görünmek açısından Özne
9 Göstergebilim ve sanat
10 Ara sınav
11 Gösterge bilimsel Çözümlemeler
12 Görsel Anlatım
13 Görsel Gösterge bilim
14 20.Yüzyılda Göstergebilim çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433628 Gösterge biliminin sanatsal önemini kavrar
2 1433819 Gösterge biliminin hayatın diğer alanlarına yansımasını açıklar. Örneğin ; resim, müzik ve mimarlık gibi.
3 1433976 Gösterge kavramını diğer alanlarda da uygular.
4 1434248 Gösterge kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirir.
5 1434899 Gösterge kavramının temsilcilerini tanımlar.
6 1435812 Gösterge biliminin Türkiye temsilcilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.